Bogdana Dragomirescu – A.J.F.P. DOLJ: Încasări în creştere de la contribuabilii doljeni

bogdana dragmirescu ajfp dolj Bogdana Dragomirescu   A.J.F.P. DOLJ: Încasări în creştere de la contribuabilii doljeni poze

 

Raport privind măsurile întreprinse de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj pentru creşterea conformării voluntare a cotribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale.
Creşterea conformării voluntare – obiectiv strategic
pentru perioada 2013-2017

 

Modernizarea administraţiei fiscale este o componentă importantă a activităţii noastre, având în vedere necesitatea creşterii eficienţei şi eficacităţii în zona colectării veniturilor.
Următoarele obiective în domeniul colectării veniturilor statului se vor concentra pe combaterea fermă a evaziunii fiscale, îmbunătăţirea conformării voluntare şi pe creşterea eficienţei colectării, având drept scop creşterea veniturilor statului ca procent din PIB.
Pornim de la premisa că o mai bună informare a contribuabililor va conduce la îmbunătăţirea percepţiei faţă de instituţiile administraţiei fiscale, la creşterea încrederii faţă de aceasta şi, în consecinţă, la creşterea gradului de conformare voluntară. Orientarea către serviciile la distanţă este prioritară.

Îmbunătăţirea conformării voluntare reprezintă un obiectiv strategic al tuturor structurilor ANAF pentru perioada 2013-2017, pentru realizarea acestuia actionându-se în următoarele direcţii :

1. Creşterea conformării voluntare

Pe termen mediu, vom continua să acordam prioritate acţiunilor de prevenire şi combatere a neconformării contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale.
Continuarea aplicării sistemului stabil de înlesniri la plata obligaţiilor pentru contribuabilii aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti reprezintă o măsură ce vine în sprijinul mediului de afaceri şi care are drept scop impulsionarea încasărilor bugetare, precum şi reducerea arieratelor bugetare.
Finalizarea analizei arieratelor precum şi cele mai potrivite metodologii, politici de administrare şi organizare a executării silite vor conduce la o mai mare reactivitate a administraţiilor fiscale în atenţionarea debitorilor.
Declaratul aferent lunii octombrie 2013, la nivelul judeţului Dolj, a fost în sumă de 207,54 mil. lei, faţă de sumele declarate în aceaşi lună a anului 2012, care au fost de 192,07 mil. lei, rezultând o creştere de 15,43 mil. lei, respectiv un procent de 8,05%.

A. Realizarea veniturilor bugetare în luna octombrie 2013, detaliat pe bugete, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012 este prezentată astfel:
fin1 Bogdana Dragomirescu   A.J.F.P. DOLJ: Încasări în creştere de la contribuabilii doljeni poze

Analizând nivelul de realizare al volumului de încasări la bugetul general consolidat pentru luna octombrie 2013, detaliat pe bugete, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, rezultă, o crestere a volumului încasărilor în sumă absolută de 26.306.719 lei ( 186.415.275lei –160.108.556 lei), iar ca procent, o crestere cu 16,43%.

B. Realizarea veniturilor bugetare, cumulat 2013, detaliat pe bugete, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, este prezentată astfel:

fin2 Bogdana Dragomirescu   A.J.F.P. DOLJ: Încasări în creştere de la contribuabilii doljeni poze

Totalul veniturilor bugetare realizate de A.J.F.P. Dolj cumulat ianuarie –octombrie 2013 a însumat 1.548.821.634lei, cu 8,95% mai mult faţă de veniturile realizate în anul 2012 (1.421.636.542 lei ).
Analizând nivelul de realizare al volumului de încasări la bugetul general consolidat pentru perioada ianuarie –octombrie 2013, detaliat pe bugete, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012 , rezultă, o creştere a volumului încasărilor în sumă absolută de 127.185.092lei (1.548.821.634 lei –1.421.636.542 lei ), iar ca procent, o creştere cu 8,95%, faţă de 2012.

C. Evoluţia încasărilor veniturilor bugetare în luna octombrie 2013, pe total buget general consolidat administrat de A.J.F.P. Dolj şi pe fiecare buget în parte, precum şi pe principalele impozite şi taxe în cadrul bugetului de stat, se prezintă astfel:

fin3 Bogdana Dragomirescu   A.J.F.P. DOLJ: Încasări în creştere de la contribuabilii doljeni poze

În structura pe bugete şi în cadrul bugetului de stat, pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada ianuarie –octombrie 2013, faţă de realizările perioadei similare a anului 2012, se prezintă astfel:

fin4 Bogdana Dragomirescu   A.J.F.P. DOLJ: Încasări în creştere de la contribuabilii doljeni poze

Din analiza datelor prezentate anterior se constată o creştere a volumului încasărilor la bugetul de stat, în principal a încasărilor aferente impozitului pe venit şi a impozitului pe profit.
În ceea ce priveşte ,,Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite aferent lunii octombrie 2013, se observă că acesta a fost realizat în proporţie de 94,25%, fiind depăşit nivelul planificat comunicat de M.F.P. – A.N.A.F., care a fost de 92%.
.
Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse, se va concretiza astfel:
– Îmbunătăţirea activităţii de asistenţă a contribuabililor este un fapt generat de interesul pentru eficienţă, urmărindu-se preântâmpinarea dificultăţilor inerente în interpretarea legislaţiei, în stabilirea şi achitarea obligaţiilor fiscale, toate acestea conducând la creşterea gradului de conformare, la educarea contribuabililor pentru îndeplinirea îndatoririlor de natură fiscală;
– Perfecţionarea sistemului de administrare a obligaţiilor fiscale,
transmiterea de instiinţări de plată, precum şi transmiterea deciziilor de calcul accesorii, actualizarea periodică a paginii de internet privind calendarul obligaţiilor de plată a contribuabililor;
– Îmbunătăţirea şi utilizarea complexă a Registrului contribuabililor, elaborarea procedurilor de actualizare şi modificare din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor;
– Stabilirea de proceduri privind schimbul de informaţii cu alte instituţii şi autorităţi care gestionează baze de date referitoare la contribuabili;
– Îmbunătăţirea procedurilor de elaborare si completare a vectorului fiscal în vederea funcţionării în bune condiţii a Registrului contribuabililor;
– Eficientizarea activităţii de asistenţă a contribuabililor, în scopul creşterii gradului de conformare la declarare şi plată, prin prezentarea noutăţilor legislative în cadrul instruirilor periodice efectuate cu personalul implicat în acordarea asistenţei contribuabililor în vederea creşterii calităţii informaţiilor prezentate operatorilor economici, prin acţiuni bazate pe respect, corectitudine şi transparenţă a informaţiilor;
– În vederea creşterii gradului de conformare voluntară pentru depunerea declaraţiilor fiscale şi plata obligaţiilor de către contribuabili, s-a emis şi mediatizat „Calendarul obligaţiilor fiscale aferent anului 2013”, calendar ce cuprinde atât obligaţiile declarative ale tuturor categoriilor de contribuabili, persoane juridice şi fizice, termenul de declarare al acestora, cât şi termenul de plată, respectiv data limită la care aceştia îşi pot îndeplini obligaţiile.
-Creşterea gradului de conformare la plata prin aplicarea tuturor masurilor de executare silita prevazute de O.G 92/2003, si anume: emiterea de somatii, popriri bancare, popriri terti, sechestere mobile si imobile, efectuarea de licitaţii pentru valorificarea bunurilor sechestrate, atragerea raspunderii administratorilor in solidar cu societatile declarate insolvabile
Obiectivul general al activităţii de asistenţă îl constituie furnizarea, într-un timp cât mai scurt, de informaţii şi servicii de calitate către contribuabili, referitoare la prevederile legislaţiei fiscale, obligaţiile care le revin în materie fiscală, precum şi promovarea conformării fiscale voluntare, printr-o abordare orientată către contribuabil, în care acesta este privit ca partener egal al administraţiei fiscale.

2. Simplificarea procedurilor şi sporirea competitivităţii fiscale a mediului de afaceri

Simplificarea procedurilor şi creşterea calităţii serviciilor reprezintă primul instrument prin care contribuabilii sunt încurajaţi să se conformeze. De asemenea, simplificarea procedurilor poate atrage şi o diminuare a costurilor de funcţionare a administraţiei fiscale. În acest sens, va fi încurajată conformarea contribuabililor prin canalele care prezintă cel mai mic cost (ex. mediu fără hârtie, site etc).

Minimizarea contactului direct cu contribuabilii va reduce semnificativ şi apariţia faptelor de corupţie.
Se urmăreşte simplificarea accesului contribuabilului la propriul dosar fiscal, condiţie esenţială pentru conformarea voluntară a contribuabililor. Contribuabilii (persoane fizice şi juridice) vor avea posibilitatea de a-şi vizualiza situaţia fiscală, de a solicita şi de a primi documente prin portalul ANAF.
Va fi întărit sistemul de arhivare electronică a informaţiilor, documentelor şi a procedurilor astfel încât să se permită circulaţia documentelor, în cadrul structurilor ANAF, fără retipărirea acestora.
ANAF va continua simplificarea declaraţiilor fiscale precum şi dezvoltarea declarării electronice. Se va asigura posibilitatea depunerii prin mijloace de transmitere la distanţă pentru declaraţiile care în prezent se pot depune doar la ghişeele administraţiei fiscale.
Se va îmbunătăţi utilizarea contului unic prin modificarea listei creanţelor fiscale care se achită în contul unic, necesară pentru o mai bună urmărire a modului de îndeplinire a obligaţiilor de plată.
Va fi reorganizat Registrul Contribuabililor – persoane juridice şi persoane fizice, astfel încât să se asigure o segmentare a acestora în raport cu cerinţele funcţionale, dar şi o completare cu noi informaţii care sunt de interes. Totodată va avea loc şi un recensământ al contribuabililor pentru verificarea tuturor atributelor de înregistrare.
Vor fi create condiţiile tehnice şi procedurale pentru plata obligaţiilor fiscale prin toate instrumentele bancare.

3. Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor

Strategia sectorială privind serviciile oferite contribuabililor în perioada 2013-2017 2013-2017 defineşte următoarele obiective pe termen mediu:
– Orientarea spre servicii la distanţă;
– Extinderea comunicării în relaţia cu contribuabilii;
– Asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili;
– Îmbunătăţirea activităţilor interne ale structurilor care asigură asistenţa şi îndrumarea contribuabililor.

O atenţie deosebită va fi acordată dezvoltării Call-center-ului ANAF prin creşterea numărului de posturi şi crearea unor servicii de sprijin pentru operatorii telefonici implicaţi în această activitate. Vor fi înfiinţate centre regionale în vederea creşterii operativităţii în oferirea informaţiilor solicitate.
Vor fi organizate ghişee unice în scopul simplificării accesului la serviciile de administrare fiscală şi reducerea timpului alocat de contribuabili în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale.
Se va urmări îmbunătăţirea informării contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în relaţia cu administraţia fiscală. Se vor elabora şi actualiza ghiduri, materiale informative care sa vină în sprijinul contribuabililor.
Comunicarea actelor administrative fiscale se va putea realiza utilizând serviciul de e-mail al contribuabililor pentru a facilita eliminarea perioadei aferente transmiterii prin poştă a documentelor şi a diminua cheltuielile cu tipărirea şi transmiterea lor.

4. Planul de măsuri operative destinate impulsionării acţiunilor de colectare a veniturilor bugetare necesar realizării nivelului programat al veniturilor bugetare planificat pentru luna noiembrie 2013 şi recuperării veniturilor nerealizate în primele zece luni ale anului curent:

-cresterea gradului de conformare la plata prin aplicarea tuturor masurilor de executare silita prevazute de O.G 92/2003, si anume: emiterea de somatii, popriri bancare, popriri terti, sechestere mobile si imobile, efectuarea de licitaţii pentru valorificarea bunurilor sechestrate, atragerea raspunderii administratorilor in solidar cu societatile declarate insolvabile.
-analizarea permanentă a agenţilor ec. care au obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat , prin declararea stării de insolvabilitate şi deschiderea procedurii de insolvenţă, dupa ce s-au aplicat toate măsurile de executare silită.
-continuarea procedurii de valorificare a garanţiilor pentru agenţii economici care au pierdut înlesnirile la plată acordate,
-selectarea contribuabililor cu obligaţii bugetare restante şi inţierea acţiunilor de impulsionare a încasărilor, prin organizarea de deplasări la acestia,
– înfiinţarea de popriri asupra sumelor datorate de terţi,
-colaborarea cu AIF pentru selectarea cu prioritate a contribuabililor care înregistrează fluctuaţii cu privire la declararea impozitelor şi taxelor, sau a celor care înregistrează un grad de conformare scazut la plata creanţelor bugetare

5. Dezvoltarea canalelor de interacţiune informatică cu contribuabilii

Dezvoltarea serviciilor electronice devine o prioritate a tuturor structurilor administraţiei fiscale. Ele au rolul strategic de a menţine contactul cu contribuabilii, de a fluidiza, de a depozita şi analiza informaţiile, astfel încât să asigure combaterea fraudei fiscale şi reducerea costurilor de administrare.

 
BOGDANA CAMELIA DRAGOMIRESCU
ŞEF ADMINISTRAŢIE