BNR: Indicatori monetari – ianuarie 2022

 

 

Indicatori monetari – ianuarie 2022

 

Masa monetarăîn sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2022 un sold de 568 087,5 milioane lei. Aceasta acrescutcu0,6la sută (-0,8în termeni reali[1]) față de luna decembrie 2021, iar în raport cu ianuarie 2021s-a majorat cu15,9la sută(6,9la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*

 

INDICATORI

31Ianuarie 2022

(mil. lei)

Ianuarie 2022/

Decembrie2021

(%)

Ianuarie 2022/

Ianuarie 2021

(%)

 
M1 (masa monetară în sens restrâns) 408 475,4 0,4 20,5  
Numerar în circulație** 98 646,3 2,6 9,3  
Depozite overnight *** 309829,1 -0,3 24,5  
M2 (masa monetară intermediară) 568 087,5 0,6 15,9  
M1 408 475,4 0,4 20,5  
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 159 612,1 1,2 5,5  
M3 (masa monetară în sens larg) 568087,5 0,6 15,9  
M2 568 087,5 0,6 15,9  
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0  
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere  
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*  

INDICATORI

31Ianuarie 2022

(mil. lei)

Ianuarie 2022/

Decembrie 2021

(%)

Ianuarie 2022/

Ianuarie2021

(%)

 
Masa monetară (M3) 568 087,5 0,6 15,9  
Active externe nete** 262 266,8 9,0 8,7  
Active interne nete*** 305 820,7 -5,6 22,8  
* date provizorii

** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.

Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiunideținuteși alte participații de capital la nerezidenți;  aurul monetar.

Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3).

Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiunideținuteși alte participații de capital la rezidenți.

Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițialămai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

 

 

 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credita crescut în luna ianuarie 2022cu0,7lasută față dedecembrie2021 (-0,8la sută în termeni reali), până la nivelul de326461,2milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,2 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-amajoratcu0,4la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,8 la sută în totalul creditului neguvernamental,a crescutcu1,4la sută(evoluție similarăîn cazul exprimării indicatoruluiîn euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de15,1 la sută (6,3la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu19,5la sută a componentei în lei (10,3la sută în termeni reali) șia majorăriicu5,2la sută a componenteiîn valută exprimată în lei (3,6la sută în cazul exprimăriiindicatorului în euro).

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

31Ianuarie 2022

(mil. lei)

Ianuarie 2022/

Decembrie 2021

(%)

Ianuarie 2022/

Ianuarie 2021

(%)

Credit neguvernamental (total) **

326 461,2 0,7 15,1

Credit neguvernamental în lei:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

235 804,0

137 233,9

98 570,1

0,4

0,3

0,6

19,5

15,2

26,1

Credit neguvernamental în valută:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

90657,2

27190,8

63466,4

 

1,4

-1,2

2,6

 

5,2

-12,1

14,8

*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

 

Creditul guvernamental[2]a scăzutîn luna ianuarie2022cu2,9 la sută față de luna decembrie2021, până la 167 592,3 milioane lei. În raport cuianuarie 2021, acesta a crescut cu11,1 la sută(2,5la sută în termeni reali).

Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali auscăzutîn luna ianuarie2022cu0,1la sută față de luna anterioară, până la nivelul de478847,6milioane lei, iar față de aceeași perioada a anului anteriors-au majoratcu13,5la sută (4,7la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,2 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,3la sută față de luna decembrie2021, până la 307348,8milioane lei.Comparativ cu luna ianuarie 2021, acestea au crescutcu11,8la sută (3,2 la sută în termeni reali).

 

Tabel 4. Depozitele rezidențilorclienți neguvernamentali*

INDICATORI

31Ianuarie 2022

(mil. lei)

Ianuarie 2022/

Decembrie 2021

(%)

Ianuarie 2022/

Ianuarie 2021

(%)

Depozite ale rezidențilorclienți neguvernamentali (total)**

478 847,6 -0,1 13,5

Depozite în lei ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

307 348,8

165 486,0

141862,8

 

-1,3

0,3

-3,1

 

11,8

8,0

16,7

Depozite în valută ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare)

 

171498,9

119 973,3

51 525,6

 

2,2

0,9

5,1

 

16,6

12,5

27,4

*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

 

Depozitele în lei ale gospodăriilor populațieiau crescutcu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la165 486,0milioane lei, și cu 8,0la sută(-0,4la sută în termeni reali)față de aceeași perioada a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare șiinstituții financiare nemonetare) auscăzutcu3,1la sută (până la141862,8milioane lei) față de luna precedentă,iar față de luna ianuarie 2021 au înregistrat o creștere de 16,7la sută (7,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților,exprimate în lei,reprezentând35,8 la sutăîn volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-aumajoratcu2,2la sutăfață de lunadecembrie 2021, ajungând până la nivelul de171498,9milioane lei (exprimate în euro, acesteaau crescutcu2,2la sută,până la34668,7milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16,6la sută (14,9la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,au crescut cu0,9la sută față de luna decembrie 2021, până la119973,3 milioane lei, respectiv cu 1,0 la sută, exprimate în euro.Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,5la sută (10,8 la sută,în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 5,1la sută față de lunadecembrie2021,până la 51 525,6 milioane lei, evoluție fiind similară cu cea a indicatorului exprimatîn euro.Comparativ cu ianuarie 2021,indicatorulexprimat în leis-amajoratcu27,4la sută (25,5  la sută, în cazul exprimăriiindicatorului în euro).

 

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la pozițiaalte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive.Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna februarie 2022, va apărea la data de23 martie2022.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

 

 

 

[1]Conform Comunicatului de presă nr. 38 din 14februarie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna ianuarie2022 a fost de 101,48față dedecembrie2021și 108,35față deianuarie2021.

[2]Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de17 886,1milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 149706,2milioane lei (solduri la 31ianuarie 2022).