Balanţa de plăţi şi datoria externă – martie 2022

Balanţa de plăţi şi datoria externă – martie 2022

În perioada ianuarie – martie2022p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4676 milioane euro, comparativ cu 2736 milioane euro în perioada ianuarie – martie2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 557 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 72 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 287 milioane euro, comparativ cu un excedent de 152 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 16 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  Ianuarie – Martie2021 Ianuarie – Martie2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 26724 29460 -2736 32095 36771 -4676
A. Bunuri şi servicii 22568 25503 -2935 28070 32490 -4420
a. Bunuri 16730 21806 -5076 20653 27286 -6633
      b. Servicii 5838 3697 2141 7417 5204 2213
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 568 44 524 641 36 605
– transport 1 718 747 971 1 977 881 1 096
–  turism – călătorii 266 656 -390 653 1 529 -876
–  servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale 1 533 648 885 1 915 832 1 083
– alte servicii 1 753 1 602 151 2231 1 926 305
B. Venituri primare 2799 2 647 152 2756 3043 -287
C. Venituri secundare 1 357 1 310 47 1 269 1 238 31
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 2 297 milioane euro (comparativ cu         2 099milioane euro în perioada ianuarie – martie2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 935milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 362 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie2022, datoria externă totală a crescut cu721 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 516 milioane euro la 31martie2022 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în scăderecu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31martie2022 nivelul de 38822 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian – mar. 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 31.03.2022p
1. Administrația publică 58 802 58 495 3 152
Numerar și depozite 283 216 734
  Titluri de natura datoriei 47 192 45 053 2 307
   Împrumuturi 11 273 13 167 101
   Credite comerciale și avansuri 50 55 10
   Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 387 1
 Numerar și depozite 1 1 0
      Titluri de natura datoriei 0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 365 3 386 1
  Alte pasive 0 0 0
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 7 805 1 867
Numerar și depozite 7 187 7 279 1 685
  Titluri de natura datoriei 591 471 153
   Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 20 55 29
4. Alte sectoare 25 708 25 960 5 625
Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei 1 220 1 174 513
   Împrumuturi 13 398 12823 2 916
   Credite comerciale și avansuri 10919 11790 2 142
   Alte pasive 171 173 54
I. Datoria externă  (1+2+3+4)* 95 674 95647 10645
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 39691 10473
Total datoria externă  (I+II)

din care:

134 617 135338 21118
    Termen scurt 37451 38822 15873
    Termen lung 97166 96516 5245
p) date provizorii

* excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7la sută în perioada ianuarie – martie2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31martie2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31martie2022 a fost de 80,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

 

Precizări metodologice        

           

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele: 1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

4.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

4.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

4.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  1. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  2. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  5. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

 

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14iunie 2022.

 

 

e date estimate