Balanţa de plăţi şi datoria externă – iunie 2022

 

În perioada ianuarie – iunie2022p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de12298milioane euro, comparativ cu 7203milioane euro în perioada ianuarie – iunie2021.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 4189 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 487 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 349 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 44 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  Ianuarie – iunie2021 Ianuarie – iunie2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 53350 60553 -7203 64273 76571 -12298
A. Bunuri şi servicii 46575 52570 -5995 57 412 67109 -9697
a. Bunuri 34067 44328 -10261 41762 56 212 -14450
      b. Servicii 12508 8242 4266 15650 10897 4753
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 180 82 1 098 1 417 84 1 333
– transport 3566 1 567 1 999 4256 1 967 2289
–  turism – călătorii 891 1 722 -831 1 790 3180 -1 390
–  servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale 3184 1 345 1 839 3941 1 567 2374
– alte servicii 3687 3526 161 4246 4099 147
B. Venituri primare 4019 5596 -1 577 4011 6937 -2926
C. Venituri secundare 2756 2387 369 2850 2525 325
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 4379 milioane euro (comparativ cu3605milioane euro în perioada ianuarie – iunie2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 115milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 264 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie2022, datoria externă totală a crescut cu 2645milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 93 691 milioane euro la 30iunie2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scăderecu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30iunie2022 nivelul de 43571 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,3 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian. – iun. 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 30.06.2022p
1. Administrația publică 58 802 55 043 4 231
Numerar și depozite 283 607 1 017
  Titluri de natura datoriei* 47 192 40922 2 887
   Împrumuturi 11 273 13 488 286
   Credite comerciale și avansuri 50 22 41
   Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 469 3
 Numerar și depozite 1 1 0
      Titluri de natura datoriei 0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 365 3 468 3
  Alte pasive 0 0 0
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 8 949 3 758
Numerar și depozite 7 187 8 183 3 524
  Titluri de natura datoriei 591 692 172
   Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 20 74 62
4. Alte sectoare 25 708 26841 11 028
Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei 1 220 1 082 616
   Împrumuturi 13 398 13193 5 555
   Credite comerciale și avansuri 10919 12387 4 723
   Alte pasive 171 179 134
I. Datoria externă  (1+2+3+4)** 95 674 94302 19020
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 42960 31026
Total datoria externă  (I+II)

din care:

134 617 137262 50046
    Termen scurt 37451 43571 41159
    Termen lung 97166 93691 8887
p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de6,4miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro,de influența negativă de aproximativ 10,9 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5la sută în perioada ianuarie – iunie2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30iunie2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30iunie2022 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

 

Precizări metodologice        

           

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusăîn legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele: 1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  1. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  2. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  5. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

 

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13septembrie 2022.

 

e date estimate