Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție pentru proiecte LEADER din anul 2018 în perioada 28 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție pentru proiecte LEADER din anul 2018 în perioada 28 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019, pentru măsura M6/2A din Strategia de Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile disponibile pe masură:

 Masura M6/2A- Sprijinirea fermelor mici (50.337 euro);

Pentru masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si beneficiarii eligibili sunt:

 Măsura M6/2A- Sprijinirea fermelor mici (15.000 euro/proiect):

Beneficiarii eligibili: Solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii obligatorii:

 sa fie fermieri care au drept de proprietate si/ sau drept de folosinţa pentru o exploatație agricola care intra in categoria de ferma mica cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 sa fie persoane juridice romane;

 sa acţioneze in nume propriu;

 sa aiba varsta de cel puţin 18 ani impliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

 sa aiba studii minime de 8 ani clase;

 sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data inființarii formei respective de organizare:

– persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, privind desfasurarea activitaţilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare:

 ca persoana fizica autorizata;

 ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;

 ca intreprindere familiala;

– societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiinţata in baza Legii nr. 31/ 1990 privind societaţile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin:

o asociat unic care are si calitatea de administrator al societaţii;

o asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are si calitatea de administrator al societaţii.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj, incepand cu data de 28 decembrie 2018, în zilele de luni – vineri, în intervalul orar 9.00-14.00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 15.01.2019, orele 14.00. Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj. Ne puteți contacta la adresa de e-mail colineleolteniei@gmail.com sau la numărul de telefon 0727392953. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează în măsura deschise prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidului Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.