Aproape 10000 de elevi din Craiova ar putea primi burse în anul școlar 2019-2020

buzesti phixr Aproape 10000 de elevi din Craiova ar putea primi burse în anul școlar 2019 2020 poze

9762 de burse de performanță, de merit, de studiu și sociale sunt rezervate elevilor din învățământul preuniversitar din Craiova, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local din 31 octombrie.

Cuantumul burselor, între 80 și 145 de lei pe lună, potrivit documentației înaintate aleșilor locali.

„Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2019- 2020, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează:

a. 1011 burse de performanţă reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat în cuantum de 145 lei/luna;

b. 1778 burse de merit reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau profesional în cuantum de 110 lei/luna;

c. 2000 burse de studiu reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau profesional în cuantum de 90 lei/luna;

d. 4873 burse sociale reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat în cuantum de 80 lei pentru elevii din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial şi 90 lei/luna pentru elevii din învăţământul liceal, din care: – burse medicale pentru toti elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către unităţile de învăţământ); – burse pentru persoane defavorizate”, se arată în proiectul de hotărâre.

Iată și criteriile de acordare a burselor:

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, s-au calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau au obţinut locurile I, II şi III la etapele naţionale ale competitiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional organizate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură, şi anume, au media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru elevii din clasele de început ale învăţământului gimanzial, licel sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv, tehnico-ştiinţific de nivel naţional.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu cu salariul minim pe economie şi care au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: – orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţii cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei; -elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; -elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: nu realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane.

Bursa de ajutor social se poate acorda o data pe an, ocazional, şi elevilor de cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie. Cuantumul acesteia trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Un elev nu poate primi două burse, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

Prin exceptie, elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. Elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. De menţionat că, bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii care au promovat anul şcolar sau celor care la şfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi care au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul „Foarte bine” la purtare, absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente.