APIA: Sprijin pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate

m cows APIA: Sprijin pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aminteşte potenţialilor beneficiari, precum şi publicului interesat, că pot depune, în decursul lunii august a.c., cererea de plată aferentă anului 2011, în cadrul “Schemei de plată a ajutorului specific pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).
De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.
Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul APIA judeţean / local pe a cărui rază teritorială se află exploataţia de vaci de lapte.
Condiţiile de acordare sunt:
– deţinerea unui efectiv cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploataţie (vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la data depunerii cererii, viţelul fiind identificat şi înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE);
– înregistrarea beneficiarului care solicită ajutorul în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe, la Serviciul de Administrare a Cotelor de Lapte (din cadrul Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură);
– înscrierea în RNE a efectivului de vaci de lapte deţinut în exploataţie;
– menţinerea în exploataţie a efectivului de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, până la data efectuării plăţii;
– permiterea efectuării controalelor potrivit legii, efectuate de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
– situarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România (identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2007 – 2013);
– comunicarea în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei, a oricărei modificări a informaţiilor declarate în cererea de plată, apărută între data depunerii şi data finalizării controlului la faţa locului.
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni multianuale.
Documentele justificative care se ataşează la cerere sunt:
– copie a Certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului / a Certificatului de înregistrare fiscală / carte de identitate, după caz;
– copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA (pentru conformitate se va prezenta şi originalul paşaportului);
– copie document coordonate bancare.
Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vacă şi se calculează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro aferent acestei scheme de plată.

Informaţii suplimentare:
Cadrul legislativ:
a) legislaţia comunitară:
– Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul Politicii Agricole Comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg. CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 si de abrogare a Reg.CE nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
– Reg. (CE) nr. 1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol cu modificările şi completările ulterioare.
b) legislaţia naţională:
– HG 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate cu modificările şi completările ulterioare;

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE