APIA: Rentierii, chemaţi la viză

comunicatus APIA: Rentierii, chemaţi la viză poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aminteşte persoanelor care au dobândit calitatea de rentier că este important trebuie să se prezinte, până la data de 29 august 2011, la oricare centru judeţean APIA, în vederea vizării carnetului de rentier, prezentând în acest sens următoarele documente:

– carnetul de rentier agricol;
– actul de identitate (B.I./C.I.).

În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii

săi, care se vor prezenta la oricare centru judeţean APIA cu următoarele documente:

− carnetul de rentier al defunctului;

− certificatul de deces;

− certificatul de moştenitor;

− B.I./C.I. al moştenitorului;

− împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi

încasarea rentei (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori);

− document coordonate bancare.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a preluat, începând cu 01 februarie 2011,

conform prevederilor OUG nr. 70/2010 şi ale OUG nr. 125/2010, activitatea desfăşurată de Oficiul

Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, iar centrele

judeţene APIA au preluat activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de

Rentă Viageră Agricolă.

Informaţii suplimentare:

Cadrul legislativ

− Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

− Ordinul nr. 1272/2005 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi nr. 26.503
al Ministrului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

− Ordonanţă de urgenţă nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia;

− OUG nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE