APIA: Dolj – STADIUL IMPLEMENTARII MASURILOR IN CADRUL PNDR 2014-2020

INFORMARE A AGENTIEI DE PLATI SI INTERVENTII IN AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN APIA DOLJ PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII MASURILOR IN CADRUL PNDR 2014-2020

 

 

APIA

a) este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), precum şi fonduri din bugetul naţional.

b) utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de Administrare şi Control, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile prevăzute în cererea unică de plată şi pentru control.

Mentionez ca in aceasta campanie 2015 Centrul judetean APIA Dolj a inregistrat:

-Fermieri cu solicitare cerere unica pe suprafata -42404 fermieri cu o suprafata utilizata de 466929.87 ha si suprafata eligibila 392926.92 ha.

-Fermieri cu solicitare Agro-mediu 649 cu o suprafata solicitata de 12356.73 ha.

-Fermieri cu solicitare LFA (zone defavorizate) 15595 pentru o suprafata de 141822.59 ha

 

 

I. MĂSURILE COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE – CAMPANIA 2015

 

În temeiul Acordului Cadru de Delegare, AFIR a delegat către A.P.I.A. implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de plată pentru: Măsura 214-Plăţi de agro-mediu din PNDR 2007-2013, Măsura 10-Agro-mediu şi climă , Măsura 11-Agricultură ecologică şi Măsura 13-Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2014-2020.

 

În Campania 2015 sunt prevăzute măsuri (cu finanţare FEADR şi buget naţional) care vizează acordarea de plăţi compensatorii pe suprafaţă pentru utilizatorii de terenuri agricole, astfel:

 

I.1. Măsura 214 – prevăzută în PNDR 2007-2013(cu finanţare din alocarea FEADR 2007-2013), pentru angajamentele aflate în desfăşurare:

 • Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală
 • Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
 • Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
  • varianta 3.1 – Crex crex
  • varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus
 • Pachetul 4 – culturi verzi
 • Pachetul 5 – agricultura ecologică
  • varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)
  • varianta 5.2 – legume (inclusiv cartofi şi legume)
  • varianta 5.3 – livezi
  • varianta 5.4 – vii
  • varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice
 • Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi.
 • Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

 

Modul de aplicare a M214 în anul 2015 este prevăzut în art. 7 din Ordinul MADR nr. 620/2015, după cum urmează:

I.2. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă prevăzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din alocarea FEADR 2014-2020)

Beneficiarii sunt fermierii (utilizatori ai terenurilor agricole) care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agro-mediu şi climă. Aceştia trebuie să respecte standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013la nivelul întregii ferme.

Măsura are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale.

Măsura 10 vizează promovarea următoarelor pachete şi variante ale acestor pachete:

PACHETUL 1 (P1) – PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ-Valoarea plăţii: 93 €/ha/an.

PACHETUL 2 (P2) – PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE

propune două variante aplicabile pe suprafeţele de pajişti permanente sau livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit:

-varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe-– Valoarea platii fiind de 100 €/ha/an

-varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe–Valoarea platii  21 €/ha/an

PACHETUL 3 (P3) – PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI

propune două sub-pachete, fiecare cu câte două variante, aplicabile pe suprafeţele de pajişti importante pentru păsări:

subpachetul 3.1Crex crex:

-varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex, Valoarea plăţii 261 €/ha/an

-varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex. – Valoarea plăţii 182 €/ha/an,

-subpachetul 3.2Lanius minor şi Falco vespertinus:

-varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus, Valoarea plăţii– 159 €/ha/an,

-varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus. Valoarea plăţii– 80 €/ha/an

 

PACHETUL 4 (P4) – CULTURI VERZI

-P4 este disponibil pentru terenurile arabile situate pe întreg teritoriul naţional,

-Pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate referitor la protecţia solului pe timpul iernii, P4 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Valoarea plăţii: 128€/ha/an.

 

PACHETUL 5 (P5)– ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

vizează terenurile arabile situate în zonele cu risc crescut de deşertificare, delimitate în Program la nivel de UAT,

-angajamentele încheiate pentru P5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la altul,

-numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha sunt eligibili.

Valoarea plăţii: 125 €/ha/an.

PACHETUL 6 (P6) – PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI (MACULINEA SP.)

propune două variante, aplicabile pe suprafeţele de pajişti importante pentru fluturi:

-varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru  Valoarea plăţii-– 361 €/ha/an,

-varianta 6.2 –  lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi Valoarea plăţii– 282 €/ha/an

PACHETUL 7 (P7) – TERENURI ARABILE IMPORTANTE CA ZONE DE HRĂNIRE PENTRU GÂSCA CU GÂT ROŞU (BRANTA RUFICOLLIS)

-vizează terenurile arabile situate în SPA-uri (Special Protection Area) reprezentative pentru Branta ruficollis, delimitate în Program la nivel de UAT Valoarea plăţii: 250 €/ha/an

.

 

PACHETUL 8 (P8) – CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN PERICOL DE ABANDON

P8 este disponibil la nivelul întregului teritoriu naţional;

Sunt eligibili pentru accesarea P8 doar fermierii care desfăşoară activitate agricolă şi deţin femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon, din speciile prevăzute în PNDR 2014-2020, înscrise în registrul genealogic al rasei (secţiunea principală) condus de asociaţii acreditate de ANZ. Nu sunt eligibile pentru plăţi în cadrul acestui pachet ecvideele utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.P8 nu este condiţionat de respectarea criteriului de eligibilitate privind suprafaţa parcelei şi/sau a exploataţiei, plata aferentă acestui pachet nefiind o plata pe suprafaţă. In acest caz, condiţia de eligibilitate privind suprafaţa este ca în declaraţia de suprafaţă să fie înscrise parcele cu pajişti permanente (PP) prin care să se asigure o încărcătură minimă a animalelor de 0,3 UVM/ha.    

Plata se acordă anual, ca sumă fixă pe UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură), iar beneficiarii trebuie să fie proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari ai terenurilor şi să asigure condiţia de UVM/ha conform fişei măsurii.

Valoarea plăţii:

 • Ovine – 87 €/UVM,
 • Caprine – 40 €/UVM,
 • Bovine (taurine şi bubaline – 200 €/UVM,
 • Ecvidee – 200 €/UVM,
 • Porcine – 176 €/UVM.

 

Informaţii relevante pentru M10

 

 1. Fermierii depun anual doar o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţin suprafeţede teren în diferite localităţi sau judeţe, în termenul stipulat de legislaţie – art. 12 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 809/2014.

b. Fermierii trebuie să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează.

c. Fermierii sunt informaţi la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru fiecare pachet în parte  conform PNDR 2014-2020. Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi/sau Primării.

d. Toate înscrisurile din Caietul de agro-mediu trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul asumat. Fermierul trebuie să păstreze Caietul cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, pentru toate campaniile începând cu anul în care s-a semnat angajamentul şi 3 ani după încheierea acestuia-art. 18 litera b) din HG nr. 226/2015.

e. În Campania 2015, în cererea unică de plată, fermierul pune bifa de solicitare a sprijinului în căsuţa/căsutele aferente pachetului/pachetelor – M10 din partea IV.-Scheme/măsuri de sprijin/ajutor solicitate a formularului unic de cerere de plată şi înscrie pachetul corespunzător în dreptul fiecărei parcele în declaraţia de suprafaţă. Altfel, se va considera că solicitantul nu doreşte sprijinul corespunzător pe anul în curs.

f. Pentru angajamentele noi, asumate în cadrul M10, se înmânează fermierului o copie completată şi semnată de către acesta după partea V.1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII şi partea V.3.1- ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*) – M 10 – AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂdin formularul de cerere unică de plată 2015.

g. În cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 6, 7- M214, pentru angajamentele adaptate, se înmânează fermierului o copie completată şi semnată de către acesta după partea ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII privind adaptarea angajamentelor pentru pachetele din Măsura 214-PNDR 2007-2013 la cerinţele pachetelor din Măsura 10 –AGRO-MEDIU şi CLIMĂ-PNDR 2014-2020 (împreună cu Anexa B şi Ba din Anexa nr. 1 a Ordinului MADR nr. 620/2015 – Anexa nr. 5 şi 5a din prezentul ghid).

     h. Parcelele de agro-mediu nu se comasează.

      i. Pachetele de agro-mediu nu se accesează pe fracţiuni de parcelă.

j. Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în unităţile administrativ teritoriale (UAT-urile) eligibile şi au trecut în UAT neeligibile, ca urmare a actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor-LPIS, se închid, fără recuperarea sumelor plătite fermierilor în anii precedenţi, înainte de trecerea suprafeţelor din UAT eligibile în UAT neeligibile – art. 20 alin. 2 din HG nr. 226/2015.

k.Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile în cadrul M10 se acordă pentru:

–  terenul arabil (TA)- în cazul P4, P5, P7 – M10,

– pajişti permanente (PP), inclusiv pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv prin păşunat şi/sau cosit, în cazul P1 – M10,

– pajişti permanente (PP) utilizate ca fâneţe şi livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit, în cazul P2 – M10,

– pajişti permanente (PP), în cazul P3 şi P6 – M10.

 

I.3. Măsura 11 – Agricultura ecologică prevăzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din alocarea FEADR 2014-2020)

 

Beneficiarii: Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

A. Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică conţine:

-Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică,-Valoarea platii-293 euro/ha/an

-Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică, Valoarea platii-500 euro/ha/an

-Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică, Valoarea platii-620 euro/ha/an

-Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică, Valoarea platii-530euro/ha/an

-Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică, Valoarea platii-365 euro/ha/an

-Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică Valoarea platii-124euro/ha/an.

B. Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică conţine:

-Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică-Valoarea platii-218 euro/ha/an.

-Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică, Valoarea platii-431euro/ha/an

-Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică, Valoarea platii-442euro/ha/an

-Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică, Valoarea platii-479 euro/ha/an

-Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică, Valoarea platii-350 euro/ha/an

-Pachetul 6 – pajişti permanente certificate îna agricultura ecologică. Valoarea platii-111 euro/ha/an

Informaţii relevante M11şi M214

a). În baza art. 98 alin. 2-6 din Ordinul MADR nr. 619/2015: ,,In campania 2015, pot accesa şi beneficia de sprijinul acordat în cadrul Submăsurii 11.1 sau 11.2, atât fermierii care se înscriu în acest an în agricultura ecologică, cât şi fermierii care au finalizat sau nu angajamentul aferent ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, acordat în baza art. 68 alin. 1 litera a) punctul ii) din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare (conversie la agricultura ecologică) şi care şi-au încheiat aceste angajamente, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR 2014-2020.

Angajamentul semnat în campania 2015, în cadrul M11.1, este considerat în primul an, chiar dacă fermierul se află în al doilea sau al treilea an de conversie în cadrul art. 68 alin. 1 litera a) punctul ii) din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentul început în campania 2015 trebuie continuat până la finalizarea perioadei de 5 ani de la semnare.

Fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie pot începe angajamente în cadrul Submăsurii 11.2, cu semnarea unui nou angajament de 5 ani. În situaţia în care nu deschid angajamente pentru Submăsura 11.2, aceştia au obligaţia de a menţine suprafeţele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent Submăsurii 11.1. 

Dacă pe perioada celor 5 ani de angajament din Submăsura 11.2 se constată nerespectări ale angajamentului ce conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite în campaniile anterioare, recuperarea se va face şi pe perioada conversiei, dacă nu s-au încheiat cei 5 ani de semnarea angajementului pe Submăsura 11.1.

b). Solicitarea  pachetelor din fiecare submăsură din cadrul M11 / M 214-pachetul 5 se face anual, cumulativ prin:

-punerea bifelor de către fermier (de solicitare sprijin şi prezentare documente specifice) în căsuţa/căsutele aferente pachetului/pachetelor din cadrul fiecărei submăsuri a M11 / M214-pachet 5 din partea IV.-Scheme/măsuri de sprijin/ajutor solicitate a formularului de cerere de plată. Lipsa acestora înseamnă nesolicitarea plăţii aferente M11, în campania respectivă, de către fermier.

-înscrierea de către fermier a pachetului în dreptul fiecărei parcele din declaraţia de suprafaţă 2015 sau în formularele de modificare (M1/M2), depuse în termenul legal.  

-prezentarea de către fermier în termen a documentelor enumarate mai jos, la litera e).

 

I.4. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specificeprevăzute în PNDR 2007-2014 – cu finanţare din alocarea FEADR 2014-2020

A. Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană (ANC):

Se adreseză fermierilor care se utilizează terenuri agricole situate în UAT-uri eligbile stabilite prin PNDR 2014-2020, astfel:

– unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în IACS), care aparţin de aceste UAT;

– unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în IACS), care aparţin de aceste UAT.

Nivelul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an.

 

B. Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN)

 

Condiţiile de eligibilitate:

ü  beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013, OUG nr. 3/2015 şi Ordinului MADR nr. 619/2015;

ü  beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în IACS, încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, delimitate conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013,

ü  suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice SAPS, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha),

ü  beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să îşi continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe ha şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013.

Nivelul plăţii compensatorii este de 54 euro/ha/an.

C. Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC_SPEC)

Este un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în unităţile administrativ-teritoriale care se suprapun total sau parţial cu Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Nivelul plăţii compensatorii este de 70 euro/ha/an.

 

Informaţii comune relevante submăsurilor 13.1, 13.2, 13.3

a. Fermierii depun anual doar o singură cerere unică de plată,chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe, în termenul stipulat de legislaţie – Ordinului MADR nr. 620/2015 şi art. 12 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 809/2014.

b. În anul 2015, la momentul depunerii cererilor unice de plată, fermierii pot deschide angajamente noi anuale pentru M13 din PNDR 2014-2020, având în vedere că angajamentele aflate în desfăşurare pentru Măsurile 211, 212 din PNDR 2007-2013 se închid.

c. În Campania 2015, în cererea unică de plată, dacă cel puţin o parcelă din declaraţia de suprafaţă este situată într-o zonă eligibilă pentru una din submăsurile din cadrul M13, aplicaţia IPA Online aplică automat bifa de solicitare a sprijinului submăsurii respective

d. Fermierii trebuie să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează.

e. Fermierii sunt informaţi la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru zonele defavorizate (conform Anexa 8.2 – lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 din PNDR 2014-2020). Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi/sau Primării.

 

Implementarea tuturor acestor masuri din cadrul PNDR 2014-2020,Campania 2015 sunt in curs de implementare,implementare care se va face dupa efectuarea tuturor controalelor administrative,teren sau tedetectie,urmand ca apoi sa se faca autorizarea la plata

 

 

 

 

Dumitru Stroe

Director executiv adjunct

C.J.APIA Dolj