APIA: Din totalul de 944.075 cereri unice de plată aferente Campaniei 2015 au fost emise ordine de plată pentru 96,5% din cereri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până astăzi, 16.08.2016, din totalul de 944.075 cereri unice de plată aferente Campaniei 2015 au fost emise ordine de plată pentru 96,5% din cereri, reprezentând un număr de 911.228 (pentru cel puțin o schema de plată). În ceea ce privește diferența rămasă, respectiv 32.847 cereri aflate pe cursul de autorizare, doar pentru 1,6%, respectiv 15.572 cereri, nu au fost efectuate plăți pe niciuna din schemele de plată.

Suma totalăautorizată la plată este de1.868,76 milioane euro din careefectivplătităînconturilefermierilor este suma de 1.854,56 milioane euro, pe toatetipurile de fonduri (Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) șiBugetNațional), cuurmătoarele sume:

–         1.381.994.982,13 euro din FEGA;

–         208.333.225,09 euro din FEADR;

–         264.244.816,52 euro de la BugetulNațional.

Precizămcă pe lângăsumele de mai sus înanul 2015, s-aufăcutplățișipentruMăsura 214 – “Plățiprivindagromediu”învaloare de15,5 milioane euro.

Referitor la cererile unice de plată pentru schemele de plată din sectorul zootehnic,situația privind beneficiarii autorizați și plătiți până la data prezentei, este următoarea:

Shema de plată

Nr.

total  beneficiari

 

Nr. beneficiariautorizați la plată

% beneficiariautorizați

Nr. beneficiariplătiți

% beneficiariplătiți

Suma plătită

(mil E)

% Sumăplătită din plafonulalocat

ANTZ 7 (Schemadecuplată de producțieînsectorullapte, speciabovine)

60.000

48.104

80,17

46.807

78,01

18,056

64,99

ANTZ 8 (Schemadecuplată de producțieînsectorul carne, speciabovine)

141.318

126.194

89,30

122.108

86,41

83,377

71,40

ANTZ 9 (Schemacuplată de producție – speciacaprine/ovine)

63.779

52.711

82,65

50.755

79,58

44,230

75,48

SCZ 7.19 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, ovine)și SCZ 7.20 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, caprine)

33.328

14.469

43,41

14.469

43,41

17,973

73,36

SCZ 7.21 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, taurine de carne)

250

23

9,20

23

9,20

0,687

6,55

SCZ 7.22 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, vaci de lapte)

3.859

1.854

48,04

1.854

48,04

28,327

36,79

SCZ 7.23 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, bivolițe de lapte)

1.859

729

39,21

729

39,21

0,378

28,49

 

 

Referitor la efectuarea plăților în cursul lunii august pentru schemele ANT și SCZ, angajamentul APIA a fost făcutîn condițiileîn care totul ar fi funcționat perfect. Au apărutînsă o serie de dificultăți în autorizarea plăților pentru zootehnie, rezultate în procesul de control administrativ și de autorizare a cererilor care nu erau previzibile la data angajamentului:

1. situațiicareaunecesitatprezentarea altor documente doveditoare de cătrefermieri;

2. fermiericarenuaupututprezentadocumenteledoveditoareprivindmișcareaanimalelorșiînregistrareaprodușilor la vacile de lapte;

3. întârziereaalimentăriiconturilor APIA cusumele din FEADR șiimposibilitateareinstrumentăriiunorcerericusolicităriîn sector zootehnic;

4. identificareanecesitățiicompletăriisistemuluicu un nou formular pentrurezolvareaerorilor de operare,necesarpentruremediereaurmătoarelorerori:

– lipseiunei cifre din crotalie,

– inversarea de cifre din crotalie,

– lipsaînregistrariidatei de ieșireînformularul de cerere.

5. fermieriinotificatipentruremediereaerorilornu s-auprezentatcudocumentelesolicitatepentru:

– lipsaunei cifre din crotalie,

– inversare de cifre din crotalie,

– lipsaînregistrare data de ieșireînformularul de cerere,

– completareaanexei de preluare a animalelor pe baza certificatului de moștenitor,

– schimbareaformei de organizare din PF în SC/PFA/II/IF,

– prezentareaunuidocument notarial privindmoștenirea,

– clarificăriprivinddocumentele de livrare a laptelui (sprijincuplat),

– prezentareacontractuluicu un cumpărător de laptecrudrecunoscut de APIA, după  eliminareacotelor de lapte  (1 aprilie 2015),

– neprezentareadocumentelor de vanzare  laptepentrupersoanelefizice, carnet de comercializare si atestat de producator,

– neprezentareadocumentelor de livrarepentruproducătorii de laptecareîșiproceseazăsingurilaptele (nuau documente de livrareșinu se autofacturează),

– existența de crotaliisolicitate la platăînmai multe cereri (ANT8).

6. volumul mare de accesari ale aplicatiei, din Campania 2015 șirespectiv Campania 2016, a condus la o performanțăscăzută a aplicației, în data de 11.08.2016 șiînprimele ore ale zilei de 12.08.2016. Problema a  fostrezolvatăprinreconfigurareainfrastructuriișisuplimentarearesurselor hardware.

Avândînvederetoateacestesolicitări de clarificare, precumșirăspunsurileprimite pe parcurs de la fermieri, se va acceleraprocesul de autorizare a plăților pe măsură ce fermieriivorrăspunde la clarificarilesolicitate.Agențiafaceeforturipentrufinalizareaînaceastălună a plăților aferente Campaniei 2015pentruschemele din sectorulzootehnic.

Pe această cale facemapel cătretoțifermieriicărora le sunttrimisenotificăripentruclarificareadatelor din cerereaunică de platăsă se prezinteurgent la APIA cudocumentelesolicitate.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE