Apele Române Jiu sunt în plină desfășurare a lucrărilor de primăvară

 

Sistemele de Gospodărire al Apelorauînceputintervențiile pe cursurile de apă în vederea prevenirii riscului de inundații, desfășurând acțiuni de defrișare atât manuală, cât și mecanizată.

Totodată, personalul Apele Române Jiu  intervine pentru îndepărtarea arborilor căzuți care obturează secțiunea de scurgere a apei. 

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – Formația Craiova execută lucrări de Intreținere a râului Jiu, având personalul repartizat pe sectoare, aceștia executând lucrări specific acestei perioade, în special curățirea terenului de iarbă și buruieni, defrișeri manual de arbuști, supravegherea lucrărilor hidrotehnice, cât și igienizarea de primăvară a celor trei cantoane de exploatare din cadrul formației.

Formația Brabova efectuează defrișare pe pârâu Merețel, în localitatea Predești.

Formația Desnățui desfășoară lucrări de Exploatare prin măsurători foraje, citire date foraje și lucrări de Intreținere a cursului de apă a pârâului Desnățui – prin defrișare manuală și eliminarea blocajelor din albie, cât și lucrări specifice la cele trei baraje din administrare: Baraj Fântânele, Baraj Cornu și Baraj Caraula.

Formațiile Dunăre – Nedeia și Dunăre – Bistreț curăță manual digurile de apărare și defrișeză mecanic pe zona Bechet – Lișteava.

Scopulacestorlucrărieste de a asigurastabilitateadigurilorprintr-un covor vegetal continuu care să-l protejeze, pentrua nuapăreaeroziuni la ape mari. Vegetațiacrescutăînexcespe dig poateafectastructura de anvergură a digului de pământ.

LucrărilesuntcuprinseînProgramul de GospodărireaApelor 2021 și se realizează cu utilajeleaflateîndotarea S.G.A Dolj.

 

DE asemeneașiperosnalulS.G.A Gorjcontinuăintervențiilepecursurile de apăînvedereapreveniriiriscului de inundații:

  • perâuȘușița la Ursați
  • pepârâuGilorțelpentruîndepărtarearboricăzuțiceobtureazăsecțiunea de scurgere a apei
  • pedigulpârâuluiCalinic, în zona localitățiiCalinic s-au desfășuratacțiuni de defrișaremanuală

 

Acțiuneava continua șiînperioadaurmătoare.

 

!!!! Lucrările de întrețineresuntlucrări care constauînrefacereaperiodicăsaumentinereaunorpărți ale lucrăriiîn stare de funcționare. Lucrările de întreținere se efectueazăfărăscoaterea din funcțiune a construcțieihidrotehnice.

 

 

Compartimentul de Presă