AJPIS Dolj: RAPORT privind activitatea de control desfasurata de Serviciul de Inspectie Sociala

Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială DOLJ: RAPORT privind activitatea de control desfasurata de Serviciul de Inspectie Sociala din cadrul  Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj pe semestrul I 2015

 

 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, este organizata si functioneaza in baza :

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,

– HG nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Activitatea de inspecţie socială se desfăşoară in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2012 a asistentei sociale si ale OUG nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.

În perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, Serviciul Inspectie Sociala  din cadrul Agenţie Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj a desfăşurat următoarele activităţi:

  • verificarea şi monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile publice locale;
  • campania de consiliere/informare referitoare la legislaţia din domeniul asistenţei sociale;
  • controlul centrelor rezidentiale pentru adulti si copii, publice si private;
  • controlul privind principalele beneficii de asistenţă socială: VMG, ASF, ICC, ASC, ajutor pentru incalzirea locuintei;
  • evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale;
  • controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operational Regional – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
  • controlul, evaluarea şi monitorizarea unităţilor protejate autorizate;

Controlul beneficiilor de asistenţă socială – campanii tematice

    

       Programul venitul minim garantat

Controlul tematic privind stabilirea si acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de munca si nu se aflau in evidenta agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca a vizat un număr de 13.322 de  dosare cuprinse în eşantionul   transmis        de      ANPIS.                                                                                                                 Au fost verificate 111 entitati (primarii), la care s-au intocmit 111 procese verbale de control.

S-au confirmat 5.547 de situaţii. Au fost dispuse 4.152 de masuri, toate cu impact financiar, din care 220 de masuri de incetare a dosarelor de VMG si 29 de masuri de suspendare.

Până la data de 30.06.2015 au fost emise 435 de decizii de recuperare. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, care au fost achitate integral, in valoare de 7000 lei.  Total debite pentru 1435 familii in suma de 2.777.189 lei

Nu au fost sesizate organele de urmărire penală pentru niciunul dintre beneficiari.

        Activităţi de control inopinat privind beneficiile de asistenţă socială

        Controlul inopinat s-a desfăşurat în baza sesizărilor/autosesizărilor.

Au fost efectuate 18 controale care au vizat un număr de 41 de dosare de VMG.

În urma verificării, au fost dispuse 35 de masuri cu impact financiar, din care 18 masuri de incetare a dosarelor. Toate masurile dispuse au fost indeplinite.

In ceea ce priveste acordarea ASF, au fost efectuate 2 controale inopinate care au vizat 16 dosare. Au fost dispuse 2 masuri cu impact financiar, care au fost indeplinite.

Controlul inopinat privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei a fost efectuat la 1 entitate, unde nu au fost dispuse masuri.

În timpul activităţii de control inopinat sau de monitorizare a modului de acordare a beneficiilor sociale, nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, nu au fost sesizate alte instituţii cu atribuţii de control sau organe de urmărire penală.

 

 

         Controlul centrelor rezidentiale pentru adulti si copii, publice si private

Aceasta campanie  a avut ca obiectiv evaluarea modului de respectare a legislatiei privind conditiile de admitere, ingrijire, recuperare si reintegrare a beneficiarilor din cadrul serviciilor rezidentiale pentru copii si pentru adulti.

 In desfasurarea campaniei, au fost verificate 52 de centre rezidentiale. Au fost dispuse 16 masuri de remediere a deficientelor constatate, care se afla in curs de indeplinire.

Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi nu au fost sesizate alte instituţii.

Campania de consiliere/informare referitoare la legislaţia din domeniul asistenţei sociale

În semestrul I 2015, au fost desfăşurate  2 sesiuni de informare la sediul AJPIS Dolj, care au avut ca tema diseminarea modificarilor legislative. Au fost consiliati 182 de reprezentanti ai primăriilor din judeţ si au fost diseminate 182 de pliante.

In activiatatea de consiliere desfasurata la sediul entitatilor controlate, au fost consiliati 74 de reprezentanti ai primariilor si au fost intocmite 74 de fise de consiliere.

In semestru I 2015 au avut loc 5 aparitii mass-media si 4 audiente.

 Activităţi de control inopinat privind serviciile sociale

Controlul inopinat s-a desfăşurat în baza sesizărilor/autosesizărilor şi a vizat verificarea a 6 entitati care furnizează servicii sociale destinate persoanelor aflate in situatii de dificultate. Nu au fost dispuse masuri, nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale si nu au fost sesizate alte institutii abilitate.

 

Monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse în campaniile anterioare

 

Au avut loc 21 de activitati de monitorizare a masurilor dispuse in anul anterior. Urmare a acestei activitati, toate cele 21 de masuri au fost indeplinite.

 

         Director executiv

Marius Simcelescu