Agenda ședinței Guvernului României din 31 martie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 31 martie 2021

 

 1. PROIECTE DE LEGE

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetulde Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat laBucurești, la 05 septembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-9.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2002 aaudiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-10.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

 

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentruelaborarea Planului naţional de relansare şirezilienţă necesar României pentruaccesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului deredresare şirezilienţă(A DOUA LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/OUG-7.pdf

 

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării înînvățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii deacordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-70.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi alspecializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământsuperior pentru anul universitar 2021 – 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-71.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare demaster acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar2021 – 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-72.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la HotărâreaGuvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea înaplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţareaAgenţieiNaţionale pentruLocuinţe

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-73.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021,2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru trageriledin finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate deunităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-74.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cuefective de jandarmi

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-75.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat îndomeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – DirecțiaAsigurare Logistică Integrată

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHG-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny”al județului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, învederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat albunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHGANEXA-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturorimobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte dincoridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Drum delegătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-76.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice,după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, administrareaMinisterului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei NaționaleAdministrația Porturilor Maritime SA Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la HotărâreaGuvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-77.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor șiInfrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. -Sucursalele Regionale CF BraşovşiConstanţa, în vederea scoaterii din funcţiune,casării şi valorificării, după caz

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-78.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 2434 aflatîn domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-79.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana,judeţul Argeș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, dareaacestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventor a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului și în administrarea MinisteruluiApărării Naționale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-80.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părți din imobilul 389 aflatîn domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-81.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionaleşi parcurilornaturale şi constituirea administraţiilor acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-6.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului„ShikhdzhamalovIakub”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-82.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații dintr-un imobil aflat îndomeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Naționale din București

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-7.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unorcantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cutitlu gratuit, pentru protecția populației afectate de incendiul produs în județul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-8.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizareavalorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și înadministrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unorunități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea unorcentre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și de modificare aanexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventaruluicentralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completărileulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXE-1.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţişi/sau subprefecţi

 

 1. NOTE

 

 1. NOTĂ cu tema:,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General alGuvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privindemiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului teren și construcții,situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public almunicipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia înadministrarea Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, instituție aflată încoordonarea Ministerului Educației.

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-6.pdf

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Lipova, județulArad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile însuprafață totală de 100 ha, identificate în cartea funciară a orașului Lipova, cu nr.cadastrale 303572, 303573, 303574, 303575, 303576, 303577, 303578, 303579,303580, 303581, 303582, 303583, 303584, 303585, 303586, 303587, 303588, 303589,303590, 303591, din domeniul public al orașului Lipova, județul Arad, în domeniul publical statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-7.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 27 de iniţiative legislative iniţiate dedeputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-8.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 inițiativelegislative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

 

 1. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

 

 1. CARTA Albă a Apărării

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-ALBA-A-APARARII-.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.