Agenda ședinței Guvernului României din 3 martie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 3 martie 2021

 

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind acceptarea Convenției globale pentru recunoaștereacalificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţiapentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România laStrasbourg, la 14 octombrie 2014, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGEde ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărareadrepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14octombrie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-2.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completareaOrdonanței de Urgență a Guvernului României nr.194/2002 privind regimul străinilor înRomânia

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/OUG.pdf

 

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind stabilirea unor măsuri pentru aplicareaRegulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a ParlamentuluiEuropean și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlugratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aiobiectivului de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocareacirculației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-Tde înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor deidentificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea AeroclubuluiRomâniei precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea AeroclubuluiRomâniei în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială„Elie Carafoli” – I.N.C.A.S.-București

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-5.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aiobiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval înporturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţişi/sau subprefecţi

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului privind prelungireavalabilității Acordului între Ministerul Apărării Naționale și Departamentul Apărării alStatelor Unite ale Americii privind asistența medicală pentru membrii forțelor armate șidependenții lor, semnat la Washington, la 6 septembrie 2012

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României șiGuvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul military

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-1.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării analizelor preliminare de identificare aopțiunilor de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București de cătreMinisterul Transporturilor și Infrastructurii, cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale, prinInternational Finance Corporation (IFC)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-3.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şiGuvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte

-Eliberarea deplinelor puteri pentru un demnitar din cadrul Ministerului Mediului, Apelorși Pădurilor sau pentru Ambasadorul României la Chișinău în vederea semnăriiAcordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privindreglementarea construirii unor apeducte

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-2.pdf

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Brodina, județulSuceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea uneisuprafețe de teren din domeniul public al comunei Brodina în domeniul public al statului,în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin InspectoratulTeritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA.pdf

 1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General alGuvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privindemiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiulRâmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din domeniul public almunicipiul Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui înadministrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea MinisteruluiEducației

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-1.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi inițiate de guverneleanterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate deministerele/instituțiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

 1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 34 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE_compressed.pdf

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.