Agenda şedinţei de Guvern din 17 octombrie

priopontaolguta Agenda şedinţei de Guvern din 17 octombrie poze

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 17 octombrie 2012, ora 10.00

 

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 25 mai 2011

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai, la 21 iunie 2011

3. PROIECT DE LEGE privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile şi a Hotărârii Guvernului nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind crearea Comisiei Mixte româno-algeriene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Alger, la 13 martie 1972-semnat la Bucureşti, la 22 noiembrie 2011

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi comerciale la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este acţionar şi pentru filialele acestora

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei ”Transelectrica”-S.A, urmare a inventarierii anuale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.II/3 şi II/4 la Hotărârea Guvernului nr.903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă precum şi a anexei nr.II/16 la Hotărârea Guvernului nr.1418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Regularizare râu Buzău pe zona Întorsura Buzăului-Sita Buzăului, judeţul Covasna”

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând patru obiective de investiţii din cadrul Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A în calitate de agenție de implementare a proiectului, precum și pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministrul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei-Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea unei plăţi din fondul de risc constituit în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România) – Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipiţa (România) – Kainargea (Republica Bulgaria)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.769/2010

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, respectiv a unei părţi de imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei-Curtea de Apel Târgu Mureş, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

IV: PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE
PREFECŢI/SUBPREFECŢI

20. PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Formularea observaţiilor României în cauza C-323/12, E.On Energy Trading, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea prevederilor Directivei 79/1072/CEE privind noţiunea de ”persoană plătitoare de impozit care nu este stabilită pe teritoriul ţării” în materia taxei pe valoarea adăugată (termen pentru transmiterea observaţiilor la Grefa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene-15 octombrie 2012)

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, pentru diminuarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene în urma dezangajării automate pentru alocaţia financiară a Uniunii Europene aferentă anului 2008 şi transmiterea acestuia către Comisia Europeană

3. MEMORANDUM cu tema: ocuparea, în condiţiile O.U.G nr.34/2009, cu modificările şi completările ulterioare, a unor posturi vacante din cadrul Institutului Naţional de Statistică

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unui post vacant din Ministerul Administraţiei şi Internelor

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin concurs sau examen, organizate potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.22 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior

VI: NOTE

1. NOTĂ privind formularea punctului de vedere al Guvernului asupra propunerii legislative intitulate ”Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă” (Bp.299/2012)

2. NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului

3. NOTĂ cu privire la formularea punctului de vedere asupra proiectului de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

4. NOTĂ referitoare la amendamentele asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

 

VII: INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

VIII: PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului ”Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei -Sighet” ca ansamblu de interes naţional”, iniţiată de domnul Bîrlea Gheorghe-senator PD-L (Bp.164/2012)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege privind insolvenţa persoanelor fizice”, iniţiată de 13 senatori: Bădescu Iulian- senator PSD, Bîrlea Gheorghe-senator PD-L, David Gheorghe-senator PD-L, Dobra Nicolae-senator independent,Fodoreanu Sorin-senator PD-L, Humelnicu Augustin-Daniel-senator PD-L, Mocanu Toader-senator PD-L, Plăcintă Sorina-Luminiţa-senator PNL, Ruşeţ Ion-senator PD-L, Secăşan Iosif-senator PNL, Staicu Dumitru-Florian – senator PD-L, Udriștoiu Tudor-senator independent, Urban Iulian – senator independent (Plx.105-2010)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind insolvenţa persoanelor fizice”, iniţiată de domnul deputat Eugen Nicolăescu -PNL (Plx.288/2010)

IX DOCUMENTE CLASIFICATE
1. DOCUMENTE clasificate/confidenţiale

 

Biroul de presă