Admitere Universitatea din Craiova, anul 2012-2013 – numărul de locuri

universitate craiova Admitere Universitatea din Craiova, anul 2012 2013  numărul de locuri poze

În perioada 4 – 31 IULIE  2012 cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova desfăşoară Admiterea pentru Anul I, anul universitar  2012 – 2013, pentru ciclul I, studii universitare de  Licenţă la cele 55 domenii şi 105 specializări. Oferta educaţională poate fi vizualizată pe panourile din Holul Central al Universităţii, strada A.I.Cuza, Nr. 13, unde vor  fi prezentate  informaţii despre programele de studiu, în contextul sistemului de credite transferabile şi al curriculumului universitar, până în data de 05 IULIE 2012, urmând ca după această dată, informaţiile să fie prezentate la sediul fiecărei facultăţi, locaţie unde candidaţii îşi vor depune dosarele de înscriere.

Potenţialii candidaţi au la dispoziţie 2841 locuri la buget; la taxă 2894, la învăţământ la distanţă 705; învăţământ cu frecvenţă redusă 200 locuri.

Cuantumul taxelor de înscriere şi şcolarizare pentru ciclul I, studii universitare de licenţă, sunt aceleaşi ca în anul precedent.

În anexe, veţi găsi informaţiile legate de:

– perioada de înscriere, respectiv de derulare a probelor de concurs, respectiv perioada de afişare a rezultatelor la nivelul fiecărei facultăţi;

– documentele necesare la înscriere;

– taxele de înscriere;

– criteriile de admitere;

– cifra de şcolarizare.

Anexa 1

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2012);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Craiova.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea dinCraiovapentru susţinătorii legali ai candidatului.

 Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii,  iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Anexa 2

PERIOADA DE ADMITERE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 2012-2013

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

Departamentul de Chimie:

Perioada de înscriere:9-26 iulie

Afişarea rezultatelor:27 iulie

 Departamentul de Fizică:

Condiţii de admitere:punctaj personal

Perioada de înscriere: 16-30 iulie

Afişarea rezultatelor:31 iulie

 Departamentul de Matematica și Informatică:

Condiţii de admitere:media examenului de bacalaureat 100%

Perioada de înscriere: 16-27 iulie

Afişarea rezultatelor:27 iulie

 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 Perioada de înscriere:4-23 iulie

Interviul: 25-26 iulie

Afişarea rezultatelor:27 iulie

 FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT    

A.   Perioada de înscriere CRAIOVA : 16-22 IULIE

Perioada de desfăşurare a probelor de concurs: 23, 24, 25 IULIE

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

 B.      Perioada de înscriere DR TR SEVERIN : 11-18 IULIE

 1. Perioada de desfăşurare a probelor de concurs: 19,20, 21 IULIE
  Afişarea rezultatelor: 22 iulie

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Condiţii de admitere:Media examenului de bacalaureat 100%

Perioada de înscriere: 18-25 iulie

Afişarea rezultatelor: 27 iulie

 FACULTATEA DE LITERE

Perioada de înscriere pentru toate domeniile :23-28 IULIE

Afişarea rezultatelor: 31 iulie

Desfăşurarea probelor de concurs pentru Domeniile Muzică şi Teatru:

Et. 1-29 Iulie si Et.2-30 Iulie

Afişarea rezultatelor:31 iulie

 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Perioada de înscriere: 16-25 iulie

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

 FACULTATEA  DE AUTOMATICĂ, CALCULATORE ŞI ELECTRONICĂ

 Perioada de înscriere: 16-25 iulie

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 Perioada de înscriere : 16-23 IULIE

Susţinerea examenului tip grilă: 26 IULIE

Afişarea rezultatelor: 27 iulie

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

Perioada de înscriere : 12-27 IULIE

Susţinerea probei de competenta lingvistica (pentru  specializările Finanțe-Bănci și Economie şi Afaceri Internaționale – engleză): 28 IULIE

Afişarea rezultatelor: 29 iulie

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ

Perioada de înscriere – 16 – 25 iulie

Afişarea rezultatelor – 26 – 28 iulie

 FACULTATEA DE MECANICĂ

 Perioada de înscriere: 09-22 iulie

Afişare rezultate: 23 iulie

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU, APROBATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

 

Nr.

crt.

Facultatea

Taxe înscriere concurs admitere

(lei)

Licenţă*

Taxe şcolarizare

(lei)

Licenţă

Zi

ID(FR)

Zi

ID(FR)

1. Ştiinţe Exacte

100

2500

2. Educaţie Fizică şi Sport

100

100

2500

3. Litere

 

100

100

2700

         4000- Arte

2700

4. Ştiinţe Sociale

100

100

2700

5. Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei

100

2500

6. Drept şi Ştiinţe Administrative

 

150**

150**

3000

3000

7. Economie şi Administrarea Afacerilor

 

100

100

2500

2500

8. Mecanică

100

3000

9. Inginerie Electrică

100

100

3000

3000

10. Automatică, Calculatoare şi Electronică

100

3000

11. Agricultură şi Horticultură

 

100

100

2500

2500

 

 *100 lei pentru un domeniu+20 lei/domeniu, în cazul în care se mai înscriu şi la alte domenii în cadrul aceleiaşi facultăţi;

**La Facultateade Drept şi Ştiinţe Administrative: 150 lei pentru un domeniu + 75 lei pentru al doilea domeniu.