Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 13 mai

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 13 mai

 1. I.                  ORDONANŢE DE URGENŢĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

Prin actul normativ adoptat de Guvern sunt luate unele măsuri pentru redresarea activității operatorilor economici cu capital integral de stat. Dintre acestea menționăm scutirea de la plată a obligațiilor datorate la data punerii în aplicare a prevederilor prezentului act normativ, precum și conversia creanțelor bugetare în titluri de valoare, în condițiile legii, cu acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise.

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se abrogă prevederea din OUG nr. 28/2013 care instituia obligativitatea obținerii unui aviz suplimentar, în condițiile în care indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în concordanță cu prevederile legale de către autoritățile nominalizate în mod expres de lege.

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Prin actul normativ adoptat de Guvern sunt introduse prevederi pentru crearea bazei legale de transpunere a Directivei 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate.

 

 1. II.               HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alte măsuri în domeniul medicamentului

Prin hotărârea adoptată de Guvern sunt introduse în Lista din titlu molecule cu indicații terapeutice aplicabile bolilor rare pentru care există programe de sănătate stabilite. În acest mod, se va realiza o îmbunătățire a calității vieții pacienților și o reducere a costurilor îngrijirilor de sănătate.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Actul normativ redefinește pachetul minimal de servicii medicale și pachetul de servicii medicale de bază.

 1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul Ministerului Sănătății pe anul 2014, cu suma de 3.981 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru  persoanele  fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.- în vederea achiziţionării de autoturisme precum şi de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

Printre măsurile preconizate de această Hotărâre, menționăm:

– ajustarea valorii despăgubirii față de nivelul aprobat prin art. punct 2 din OUG nr. 156/2007 în sensul majorării acesteia cu suma de 222.231,94 lei și suplimentarea numărului de deponenți cu drept de despăgubire conform aceluiași act normativ.

– acordarea de despăgubiri deponenților îndreptățiți, persoane fizice, care după 22 decembrie 1989 și-au transferat depunerile existente la fosta Casă de Economii și Consemnațiuni CEC SA, în vederea achiziționării de autoturisme, la fosta Bancă Română pentru Dezvoltare, actualmente BRD Groupe Societe Generale SA, cu același scop, în limita unui plafon de 100 milioane lei.

 1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014

Prin actul normativ adoptat de Guvern se aprobă suplimentarea bugetului MMSC pentru Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură pe anul 2014 cu suma de 29.833 mii lei pentru realizarea în regim de urgență a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în lunile aprilie și mai 2014, la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea “Acordului de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria”, semnat la Ruse, la data de 7.03.2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Cheltuielile ocazionate de eveniment se suportă din prevederile bugetare aprobate pe anul 2014 ale instituțiilor organizatoare partenere, conform devizului estimativ de cheltuieli, în mod egal.

 1. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ”Autostrada Sebeş-Turda”

Guvernul a adoptat această Hotărâre, prin care se aprobă suma estimată cu titlu de despăgubire, în valoare de 36.511 mii lei, aferentă unui număr de 4312 imobile expropriate în interes de utilitate publică.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea ”Memorandumului de Înţelegere între Naţiunile Unite şi Guvernul României” privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru protecţie şi securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, semnat la New York şi la Bucureşti la data de 28.01.2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională ”ROMARM”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale ROMARM SA, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridică la 61.620 mii lei, iar cheltuielile totale la 61.610 mii lei.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia-S.A aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Veniturile totale estimate se ridică la 98.464 mii lei, iar cheltuielile totale la 96.615 mii lei.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.26 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în Anexa 9 la HG nr.1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea  Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirşid şi Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Iacobeni, judeţul Sibiu

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Becicherecu Mic, Margina, Nădrag, Pesac şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

 

 1. III.           MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: 1) – Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat comună 2) – Propunerea ungară privind semnarea Declaraţiei comune privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară

         Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. 2.      MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între Autorităţile Desemnate ale României şi Statele Unite ale Americii privind problemele de mediu pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. 3.      MEMORANDUM cu tema: Semnarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1.   MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti în perioada 26-27 iunie 2014 a Conferinţei Europene ”Drepturile persoanelor cu dizabilităţi din România în context european”

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Guvernanţa Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD)

Memorandumul aprobat de Guvern propune:

– confirmarea sau, după caz, nominalizarea responsabililor SUERD în ministerele de linie, la nivel corespunzător și mandatarea acestora pentru elaborarea reacției României la raportul Comisiei Europene privind guvernanța SUERD,

– coordonarea poziției reprezentanților din ministerele de linie în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru interministerial SUERD pentru coagularea poziției României față de propunerile de revizuire a guvernanței elaborate de Comisie, în perspectiva Forumului Anual și ministerialei SUERD de la Viena (26-27 iunie 2014),

– înaintarea propunerii de mandat pentru pregătirea participării României la Forumul Anual și ministerial al SUERD de la Viena.

 1. 6.      MEMORANDUM cu tema: Semnarea şi aplicarea provizorie de către România a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica   Moldova, pe de altă parte

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. 7.      MEMORANDUM cu tema: aprobarea pregătirii candidaturii României pentru obţinerea statutului de ţară invitată în cadrul festivalului bienal Europalia, pe durata Preşedinţiei Consiliului UE în anul 2019

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune angajamentul autorităților române de participare, ca țară invitată, la Festivalul bienal Europalia. De asemenea, se propune constituirea a două grupuri inter-instituționale – unul la nivel înalt și celălalt la nivel de experți – pentru pregătirea candidaturii României.

 

 

 1. IV.           NOTE
 2.   NOTĂ privind stadiul realizării programelor din domeniul IT finanţate din fonduri europene

Guvernul a primit această Notă.

 

V. INFORMĂRI

 

 1. 1.     INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

Guvernul a primit informarea săptămânală asupra stadiului pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European. În ultima săptămână, BEC a emis Decizia nr.47D, din 7 mai 2014, privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și Decizia nr.48D, privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.

În ultima săptămână, s-au desfășurat 428 manifestări electorale, la care nu au fost înregistrate incidente.

De la începutul campaniei electorale, a fost înregistrat un număr de 64 incidente/evenimente legate de distrugerea afișelor, afișajul ilegal și altele. În aceste cazuri, în ultima săptămână au fost aplicate 33 amenzi contravenționale, în valoare totală de 19.500 lei.

 

VI. PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea art. 60 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, iniţiată de doamna deputat PSD   Gabriela-Maria Podaşcă şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor   parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR, Minorităţilor Naţionale (Bp. 855/2013)

AVIZ FAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente”, provenit dintr-o propunere   legislativă iniţiată de doamna deputat independent Diana Tuşa (Bp. 727/2013, Plx. 209/2014)

AVIZ FAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind  Codul penal”, iniţiată de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 26/2014)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind instituirea Zilei Naţionale pentru Egalitate Salarială”, iniţiată de doamna deputat PP-DD Liliana Mincă şi de un grup de parlamentari PP-DD (Bp. 891/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare”,     iniţiată de doamna deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora împreună cu un grup de     parlamentari – Grupurile parlamentare ale PNL, PSD, PP-DD, precum şi la amendamentele Comisiei pentru politică externă a camerei Deputaţilor asupra acestei propuneri legislative (BP. 157/2013, Plx. 340/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru  completarea Legii privind siguranţa naţională a României, nr. 51 din 29 iulie 1991”, iniţiată de doamna deputat PNL Lucia Varga împreună cu un grup de parlamentari PNL (Plx. 115/2014)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru  modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare  a producerii energiei din surse regenerabile de energie”, iniţiată de domnul senator PSD Darius Bogdan Vâlcov împreună cu un grup de senatori din Grupul parlamentar al PSD (Bp. 887/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electrică”,   iniţiată de domnii deputaţi PSD Ion Călin, Vasile Popeangă, Florin Iordache, Constantin Rădulescu, Aurel Vlădoiu, Vasile Bleotu şi Viorel Marian Dragomir (Bp. 854/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului”, iniţiată de domnul senator PD-L Alexandru Pereş (Bp. 2/2014)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind modificarea art. 40 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice”, iniţiată de domnul deputat Victor Socaciu – Grupul parlamentar al PSD (Plx.232/2012)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiată de domnul deputat PD-L Mircea Man (Bp. 551/2013, Plx. 62/2014)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea  alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de doamna deputat Luminiţa – Pachel Adam şi domnii deputaţi Marian Ghiveciu, Ioan Dârzu, Zisu Stanciu, Ion Melinte, Toader Dima, Liviu Bumbu – Grupurile parlamentare ale PSD, PP-DD (Bp. 858/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”, iniţiată de domnul senator PSD Trifon Belacurencu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UDMR, PD-L, PNL (Plx. 773/2010)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic”, iniţiată de domnul deputat PSD Cătălin Marian Rădulescu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PNL, PD-L, PP-DD, independent (Bp. 613/2013, Plx. 128/2014)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind modificarea art. 6 al Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006”,   iniţiată de domnul deputat UDMR Cseke Attila (Bp. 532/2013, Plx. 651/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 

Biroul de Presă