Actele normative aprobate înședința Guvernului României din 27 iunie 2022

Actele normative aprobate înședința

Guvernului României din 27 iunie 2022

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcționare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

Actul normativ reglementează regimul juridic general privind înființarea, administrarea și dezvoltarea, la nivel național, a unei infrastructuri de tip cloud hibrid – Platforma de Cloud Guvernamental. Aceasta are ca scop utilizarea serviciilor de tip cloud de către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

Platforma va fi constituită dintr-o componentă de cloud privat, denumită „Cloud-ul Privat Guvernamental”, și din resurse și servicii publice certificate din alte tipuri de cloud publice sau private.

Modul de utilizare a Platformei și modul de realizare a interconectării la nivel de servicii între componentele sale vor fi stabilite într-un Ghid de Guvernanță a Platformei, unde vor fi prevăzute standarde, reguli, orientări sau caracteristici pentru activități sau rezultatele acestora, care vizează atingerea gradului optim de calitate, precum și reguli și obligații în relația dintre furnizorul și utilizatorul de servicii de tip cloud.

În elaborarea OUG s-a avut în vedere protejarea drepturilor și libertăților individuale prin dezvoltarea unor aplicații de jurnalizare și notificare a activității de prelucrare a datelor cetățenilor, practic orice cetățean putând vedea ce instituție, când și în ce scop i-a accesat datele.

Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Cloud-ului Privat Guvernamental se va asigură prin PNRR și de la bugetul de stat sau din alte surse de finanțare.

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

Prin aceste măsuri se completează cadrul legal necesar exercitării de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor. Se asigură astfel operaționalizarea efectivă a autorităților de management la nivel regional, în contextul realizării tuturor funcțiilor prevăzute de reglementările europene și naționale aplicabile. Agențiile pentru Dezvoltare Regională pot deveni deplin funcționale în cel mai scurt timp, evitându-se astfel eventuale întârzieri în demararea implementării programelor operaționale regionale, având drept consecință un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinație.

Deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare și control al programelor operaționale regionale au forță juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcțiilor. De asemenea, este reglementată atribuirea prerogativelor de putere publică pentru exercitarea atribuțiilor specifice rolului de autoritate de management de către ADR, sens în care acestea emit acte administrative cu caracter individual în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale. Aceste acte, sunt asimilate, din punct de vedere juridic, actelor administrative definite în legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Printre atribuțiile derulate de ADR care vor implica exercitarea prerogativei de putere publică, sunt incluse:

–        atribuții de verificare și control a modului de implementare a operațiunilor;

–        constatarea abaterilor de la legislația aplicabilă și emiterea titlurilor de creanță în conformitate cu legislația aplicabilă domeniului prevenirii, constatării și sancționării neregulilor;

–        îndeplinirea calității de furnizor de ajutor de stat și de minimis;

–        recuperarea creanțelor stabilite în aplicarea legislației privind neregulile;

–        încheierea contractelor de finanțare în cadrul programului operațional gestionat.

 

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilorfinanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

Actul normativ corelează prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, așa cum a fost modificată ordonanța prin Legea nr. 117/2022, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

Actul normativ stabilește modalitatea de derulare a fluxurilor financiare, asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, astfel încât să fie garantată o absorbție corespunzătoare a acestora. Europene.

Normele metodologice aprobate astăzi pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 descriu mecanismul de programare bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a contribuției publice naționale totală, respectiv modalitatea de cuprindere a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare necesare implementării proiectelor în bugetele beneficiarilor finanțați integral sau parțial de la bugetul de stat, dar și pentru beneficiarii finanțați din bugetele locale, inclusiv mecanismul specific aplicabil fluxurilor financiare necesare funcționării Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programele operaționale regionale in perioada 2021-2027.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernul nr. 1031/2020

Actul normativ aprobat actualizează Strategia națională de vaccinare împotriva COVID-19, în contextul situației epidemiologice actuale, cu limitarea transmiterii comunitare și scăderea marcantă a numărului de cazuri de îmbolnăvire, astfel încât să se asigure în continuare accesul la vaccinare împotriva COVID-19, în condiții de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 în România.

Astfel, hotărârea de guvern stabilește un nou mecanism de coordonare a activităților de vaccinare la nivel național, atribuțiile Comitetului național de coordonare a activităților de vaccinare împotriva COVID-19 fiind preluate în integralitate de către Ministerului Sănătății, în corelare cu activitățile derulate în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV).

De asemenea, începând cu data de 1 iulie 2022, activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 se realizează exclusiv prin cabinetele de asistență medicală primară, în cadrul programului naţional de vaccinare (PNV) derulat de către Ministerul Sănătăţii. În cazul persoanelor private de libertate, activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 se va realiza exclusiv prin cabinetele medicale din cadrul unităților penitenciare, cu sprijinul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

Totodată, prin actul normativ se stabilesc atribuțiile pentru fiecare minister sau instituție implicată în procesul de vaccinare cu responsabilități în asigurarea vaccinării împotriva COVID-19.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) își va înceta activitatea, însă instrucțiunile elaborate de către acesta vor rămâne în vigoare și vor fi actualizate, în funcție de contextul epidemiologic, de către Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea premierii sportivului David POPOVICI, pentru rezultatele obţinute la Campionatul Mondial de Nataţie-Înot Seniori, desfăşurat la Budapesta în anul 2022

Guvernul a aprobat hotărârea prin care sportivul David Popovici va fi premiat cu 1 milion de lei, suma netă, pentru rezultatele excepționale obținute la Campionatul Mondial de Natație-Înot Seniori de la Budapesta. În ultimii 49 de ani niciun alt sportiv nu a obținut titlul mondial concomitent în probele de 100 și 200 metri liberi, la campionatele mondiale. De asemenea, David Popovici a doborât recordurile mondiale de juniori atât în proba de 200 de metri liber, cât și în proba de 100 de metri liber.

Recompensarea sportivului David Popovici se va face prin bugetul Ministerului Sportului, care va fi suplimentat cu 1 milion de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea atribuțiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

Actul normativ prevede modificarea structurii organizatorice și extinderea competențelor Cancelariei Prim-Ministrului.

În cadrul Cancelariei, pe lângă cele două direcții existente, respectiv Direcția Protocol și Relații Internaționale și Direcția Comunicare și Relații cu Presa, se înființează Direcția asigurare resurse, Compartimentul Juridic și Serviciul de evaluare, analiză și coordonare Strategică. Totodată, este înființat Consiliul Consultativ, organ  colectiv din care vor face parte reprezentanți ai  Mediului academic, de afaceri și ale societății civile cu rol de a emite propuneri, opinii și analize în domeniul de competență al  Cancelariei prim-ministrului.

Cancelarie prim-ministrului va avea rol de coordonator pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Agenția Națională pentru Romi, Agenția Națională Anti-Doping, Autoritatea Competentă pentru Reglementarea Operațiunilor Petroliere Offshore, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, structuri cu personalitate juridică, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Numărul maxim de posturi din cadrul Cancelariei prim-ministrului va fi de 103, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. Personalul Cancelariei va fi format din funcționari publici și personal contractual.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Hotărârea de guvern adoptată în ședința de astăzi are scopul de a uniformiza și de a eficientiza procedura de asigurare a transparenței decizionale la nivelul tuturor autorităților publice astfel încât să răspundă cerințelor sociale actuale. De asemenea, se urmărește crearea unui set de standarde unitare în întreaga administrație publică, precum și monitorizarea aplicării și efectelor acesteia.

Concret, actul normativ prevede clarificarea sferei atribuțiilor persoanelor responsabile de aplicarea prevederilor privind transparența decizională, standardizarea etapelor procedurale, a modului de desfășurare și a aplicabilității excepțiilor, în vederea eliminării confuziilor terminologice și conceptuale, precum și clarificarea tuturor canalelor de comunicare a documentelor aferente procedurilor de consultare prevăzute de actele normative citate.

Totodată, se introduc unele documente și modele cu format unitar și ușor accesibil pentru toate procedurile de consultare publică, ce pot fi utilizate de toate autoritățile și instituțiile publice centrale și locale și se standardizează canalele de informare privind procedurile de consultare publică prin integrarea platformei http://e-consultare.gov.ro/w/; se prevede posibilitatea ca dezbaterile publice și ședințele publice să se poată desfășura online.

Modificările normelor de aplicare ale Legii nr. 52/2003 reprezintă aranjamente operaționale pentru ținta 407 din PNRR.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Noile reglementări urmăresc facilitarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public și asigurarea respectării dreptului la informație al cetățenilor, prevăzut de art. 31 din Constituția României, republicată.

Se introduc norme mai clare pentru aplicarea coerentă a reglementărilor privind accesul la informațiile publice și pentru soluționarea unor deficiențe existente în practică.

Sunt introduse modificări în sensul corelării obligațiilor care le revin autorităților administrației publice în materia publicării de informații de interes public din oficiu, prevăzute în cuprinsul mai multor acte normative.

Aceste obligații sunt incluse într-un standard unic de publicare, pentru evitarea situațiilor în care acestea sunt omise de la publicare, prezintă diferențe de conținut între aceleași categorii de informații publicate autorități diferite sau generează confuzie în rândul cetățenilor.

Concret, principalele modificări au în vedere următoarele aspecte:

 • Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, solicitările care nu fac obiectul prevederilor Legii 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public pot fi încadrate ca petiție, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Acestea se transmit, spre soluționare, compartimentului responsabil cu înregistrarea și rezolvarea petițiilor. Solicitantul este informat cu privire la reîncadrarea cererii în termen de maxim 5 zile.
 • În situația în care există interes din partea cetățenilor pe un anumit domeniu, autoritatea sau instituția publică poate publica, din oficiu, informații a căror solicitare a înregistrat o frecvență mare din partea publicului, în funcție de obiectul sau domeniul său de activitate, în condițiile legii.
 • Legislația este completată cu o prevedere referitoare la actualizarea informațiilor comunicate din oficiu de autoritățile sau instituțiile publice. Astfel, în termen de 10 zile de la apariția unor modificări, informațiile de interes public care se comunică din oficiu se actualizează de către autoritatea sau instituția respectivă.
 • Raportul privind accesul la informaţiile de interes public, transmis de fiecare instituţie sau autoritate publică anual, prin structurile de informare şi relații publice, va fi transmis electronic până la data de 15 mai prin platforma unică de centralizare e-consultare.gov.ro, creată și administrată de Secretariatul General al Guvernului. În termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului dezvoltă funcționalitățile platformei www.e-consultare.gov.ro.

Totodată, prin actul normativ se creează temeiul legal necesar asigurării respectării corespunzătoare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI). Astfel, se propune ca regulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și grupurile specializate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică, să se stabilească prin ordin al secretarului general al Guvernului, care să se publice în Monitorul Oficial al României, Partea I. Transparența cadrului de colaborare menționat să se realizeze prin publicarea întâlnirilor dintre decidenți și grupurile specializate în platforma online Registrul Unic al Transparenței Intereselor, administrată și gestionată de Secretariatul General al Guvernului.

Modificările normelor de aplicare ale legii privind liberul acces la informații de interes public reprezintă aranjamente operaționale pentru ținta 407 din PNRR.