Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 22 decembrie 2021

 

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021

Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență care va permite accesarea împrumutului în valoare de cca. 14,94 mld. EURO, acordat de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

România beneficiază prin PNRR de cca. 29,18 mld. EUR, din care cca. 14,24 mld. EUR grant și cca. 14,94 mld. EUR împrumut.

Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 13% din împrumut (cca 1,94 mld. EUR), după intrarea în vigoare a Acordului.

Împrumutul va fi utilizat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şirefinanțarea datoriei publice guvernamentale, pe măsura cheltuielilor bugetare efectuate pentru implementarea reformele/investițiile prevăzute în PNRR și  respectiv a îndeplinirii jaloanelor și țintelor asociate împrumutului.

Perioada de disponibilitate a împrumutului este 31 decembrie 2026.

Sumele împrumutului vor fi disponibilizate în 10 tranșe.

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂREprivind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

Actul normativ aprobă eliminarea avizului Ministerului Finanțelor în procesul de aprobare a normelor proprii privind clasificarea și duratele normale de funcționare pentru mijloacele fixe specifice sistemului naţional de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Inițierea demersului este motivată de faptul că, la nivelul Ministerului Finanțelor, nu există încadrat personal de specialitate cu pregătire tehnică pe acest domeniu. Eliminarea avizului MFP va simplifica procedura de aprobare a acestor norme.

 

 1. HOTĂRÂREpentru aprobarea plăţiicontribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţiaşiconfidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică -“Sistemul comun de transmitere a datelor”

Actul normativ aprobă plata sumei de 12.900 euro reprezentând contribuția financiară voluntară a României, pentru anul 2022, către Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea finanțării proiectului ce vizează protecția și confidențialitatea datelor transmise de către țările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE.

Suma se asigură din Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, pe anul 2021.

 

 1. HOTĂRÂREpentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şifuncționarea Ministerului Finanțelor.

Hotărârea aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor,vizează suplimentareacu 4 posturi a număruluiactual de posturinecesar Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) pentru realizarea atribuțiilor și atingerea obiectivelor prevăzute de Legea 162/2017, în calitatea sa de autoritate competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar. Astfel, numărul total de posturi va ajunge la maxim 25 de posturi, inclusiv președintele.

Fondurile pentru finanțarea autorității se asigură din venituri proprii și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.

 

 1. HOTĂRÂREprivind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale

Modificările aprobate prin acest act normativ contribuie la desfășurarea activității în domeniu naval în condiţii de siguranţăşi creșterea protecției fată de mediu. Hotărârea de Guvern nu promovează politici noi, ci completează reglementări în vigoare, fiind necesar înlăturării disfuncționalităților apărute în aplicarea actului de bază.

 

 1. HOTĂRÂREprivind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran Piața Centrală din Comarnic – intersecție DN 1 cu strada Ghioșești”

Prin această Hotărâre se aprobăsuma de 27.000 de lei necesară efectuării plății despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, pentru un număr de trei imobile, în suprafață totală de 408 mp.

 

 1. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂREpentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al AgenţieiNaţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea modelului steagului comunei Forotic, județul Caraș-Severin

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Tichilești, judeţul Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Racovița, judeţul Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂREprivind eliberarea din funcția de prefect al județului Dâmbovița a domnului Popa Aurelian

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcția de prefect al județului Vrancea a domnului Berbece Gheorghiță

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Prin Hotărârea aprobată, a fost alocată suma de 152,7 milioane lei credite bugetare și 7,9 milioane lei credite de angajament, pentru CNAIR-SA. Sumele necesare se vor acoperi din ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, din care:

 • 49,4 milioane lei prin FEDR (Programe din Fondul European de Dezvoltare)
 • 103,2 milioane lei prin FC(Programe din Fondul de Coeziune)

 

 1. HOTĂRÂREprivind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2021 din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata arieratelor către bugetul general consolidat al statului

Actul normativ aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe anul 2021, cu suma de 115 milioane lei, pentru plata arieratelor pe care Societatea Comercială Electrificare CFR SA (filială a Companiei Naționale Căi Ferate SA) le are către bugetul general consolidat al statului.

Compania Națională”Căi Ferate S.A.” se confruntă, începând din anul 2019, cu o lipsă acută a lichidităților, pe fondul neîncasării creanțelor de la principalii clienți, ceea ce a condus la acumularea de plăți restante către societățile afiliate.

 1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2021 din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata datoriilor restante înregistrate de Compania Națională ”Căi Ferate SA” către Societatea Comercială ”Informatica Feroviară” SA

Prin Hotărârea aprobată, se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe anul 2021, cu suma de 32,2 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2021, pentru Compania Națională ”Căi Ferate SA”. Compania Națională ”Căi Ferate SA” va utiliza suma primită pentru achitarea obligațiilor restante către Societatea Comercială ”Informatica Feroviară” SA

 

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea alocării de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru plata finală a proiectului PHARE RO-2005/017-553.04.03 ”Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare pentru poduri și tuneluri de cale ferată”

Prin Hotărârea aprobată, se alocă suma de 3,287 milioane de lei necesară pentru finanțarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a plății finale a proiectului PHARE RO-2005/017-553.04.03 ”Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare pentru poduri și tuneluri de cale ferată”, sumă neeligibilă din fondurile nerambursabile PHARE.

 

 1. HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică națională cu atribuții în domeniul politicilor industriale, pentru parcurgerea tuturor etapelor tehnice în ceea ce privește pre-notificarea, respectiv notificarea ajutorului de stat în vederea susținerii participării României la proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare (IPCEI ME-CT) cu suportul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

Prin Memorandumul aprobat este mandatat Ministerul Economiei pentru parcurgerea tuturor etapelor în ceea ce privește pre-notificarea, respectiv notificarea ajutorului de stat în vederea susținerii participării României la proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare (IPCEI ME-CT), în calitate de autoritate publică națională cu atribuții în domeniul politicilor industriale.

Totodată, pentru derularea eficientă a activităților privind implementarea IPCEI ME-CT, Ministerul Economiei (ME) va avea rolul de administrator al schemei de ajutor de stat al cărei furnizor va fi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Drepturile și obligațiile ME, în calitate de administrator de schemă de ajutor de stat, vor fi stabilite în baza unui acord de finanțare, care va fi semnat între cele două ministere.