Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 30 iunie 2022

 

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanța de urgență modifică și completează mai multe acte normative în vederea corelării cadrului normativ care reglementează activitatea din domeniul feroviar cu legislația europeană care vizează acest domeniu.

Noile reglementări vor duce la creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă a serviciilor de transport, a eficienței modului de gestionare a serviciilor publice obligatorii de transport feroviar de călători, precum și la creșterea progresivă a gradului de acoperire a costurilor companiilor feroviare pe baza veniturilor proprii obținute din activitatea comercială, ducând astfel la  diminuarea treptată a necesităților de finanțare de la bugetul de stat.

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolariişi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari și elevi se derulează și în anul școlar 2022-2023, fiind extins,  de la 150 la 300 de școli.

Bugetul prevăzut pentru finanţarea Programului-pilot în perioada desfășurării activităţilor didactice în anul şcolar 2022-2023 este de 354,9 milioane lei.

Comparativ cu anul școlar 2021-2022, limita valorică zilnică se majorează cu 50%, de la 10 la 15 lei/masă/beneficiar.

Decizia face parte din setul de măsuri derulat în scopul reducerii abandonului școlar. În acest context, este extrem de important să încurajăm prezența  elevilor la școală pentru a dobândi competențele necesare și, în același timp, să stimulăm incluziunea celor din mediile dezavantajate.

Pentru menţinereasănătăţiipreşcolarilorşi elevilor beneficiari vor fi distribuite doar produse alimentareobţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, dar și de celelalte reglementări europene în domeniu.

Implementarea programului-pilot este prevăzută începând cu data de 1 septembrie 2022, dată de referință pentru începerea noului an școlar 2022-2023, termen până la care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale trebuie să finalizeze procedurile de achiziție publică a suportului alimentar și să încheie contractele de prestări servicii.

Lista unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022 – 2023 vor fi aprobate prin ordin al ministrului Educației.

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înfiinţarea Agenției Domeniilor Statului

Guvernul a aprobat astăzi o serie de modificări cu privire la legislația aplicabilă în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Actul normativ aduce clarificări cu privire la obligația calculării, reținerii, virării și declarării impozitului de 80% instituit în cazul intenției de revânzare a terenurilor înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare.

Astfel, se completează dispozițiile referitoare la încadrarea impozitului de 80% instituit în cazul intenției de revânzare a terenurilor înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare, ca sarcină fiscală suplimentară față de dispozițiile Codului fiscal. Totodată, se instituie modului de calcul, încasare, declarare și virarea a impozitului menționat anterior, inclusiv a cotelor procentuale care se fac venit la bugetul de stat şi local.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: http://bitly.ws/sx4M

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind unele măsuri pentru creşterea capacității de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române

Guvernul a aprobat măsuri necesare pentru fluidizarea traficului de mărfuri și reducerea timpilor de așteptare la punctele de trecere a frontierei. Aceste soluții sunt necesare în condițiile creșterii semnificative a volumului de mărfuri care trec frontiera României cu Ucraina, Republica Moldova, precum și în porturile de la Marea Neagră și timpii de așteptare pentru îndeplinirea formalităților vamale.

Încă de la începutul conflictului, România, asemenea celorlalte state membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Ucraina, s-a angajat să sprijine această țară, prin facilitatea trecerii prin punctele sale de frontieră a mărfurilor de strictă necesitate și ajutoarelor destinate Ucrainei.

De asemenea, pentru ca mărfurile agricole să ajungă pe piețele UE și internaționale, este nevoie urgentă de fluidizarea rutelor de transport rutier, feroviar și maritim care leagă UE de Ucraina. Din acest punct de vedere, România se află la confluența acestor rute, ceea ce generează presiune pe autoritatea vamală.

Având în vedere acest context, Guvernul a decis suplimentarea numărului de posturi alocat efectuării supravegherii vamale și controalelor mărfurilor care trec frontiera de-a lungul rutelor de transport feroviar și maritim care leagă Ucraina atât de porturile românești, cât și de porturile maritime din UE.

Numărul total de posturi al Autorității Vamale Române va fi suplimentat cu 324 până la încetarea situației care generează un aflux masiv de mărfuri și persoane la frontiera României cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în porturile de la Marea Neagră, dar nu mai mult de 3 ani. Aceste prevederi se vor aplica cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor pentru anul 2022.

Totodată, având în vedere necesitatea urgentă de a avea la dispoziție personal suplimentar, se reglementează instituirea, pe durata suplimentării numărului maxim de posturi, a unei norme derogatorii de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de la prevederile Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, pentru ocuparea posturilor nou înființate prin organizarea de concursuri, în condiţiile legii, cu reducerea termenelor.

Prin modificările propuse, termenele de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor se reduc de la aproximativ 51 de zile calendaristice sau mai mult, în funcție de numărul de zile nelucrătoare/sărbători legale, la 13 zile.

În prezent, Autoritatea Națională Vamală are un număr total de 3060 de posturi și în structura sa funcționează 90 de birouri vamale: 53 de frontieră și 37 de interior, organizate în 7 direcții regionale vamale.

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art, XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Guvernul a reglementat, prin Ordonanță de Urgență, acordarea unei compensări de 0,50 LEI/litrul de carburant, la pompă pentru a contracara efectul creșterii prețului la benzină și motorină.

Din reducerea totală de 50 de bani,  25 de bani vor fi susţinuţi de la bugetul de stat, prin Ministerul de Finanţe, şi 25 de bani de către companii, fiind o cheltuială deductibilă.

Măsura intră în vigoare la 1 iulie și va fi aplicată până la 30 septembrie a.c.

Pe toată perioada de aplicare a măsurii, operatorii economici care comercializează carburanți vor afișa prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială. Reducerea acordată va fi evidențiată în mod distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.

Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici respectivi într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.

Suma declarată se înregistrează într-un cont de venituri distinct și se compensează cu obligațiile fiscale ale debitorului potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar verificarea sumelor declarate se realizează de organele de control din cadrul ANAF, pe baza analizei de risc.

Ordonanța interzice totodată revânzarea carburanților achiziționați cu aplicarea acestui sistem de compensare și stabilește amenda în cuantum 50.000 lei până la 500.000 lei pentru încălcarea acestei prevederi de către persoane juridice, respectiv, amendă în cuantum de 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiilesăvârşite de persoane fizice.

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind decarbonizarea sectorului energetic

Guvernul a adoptat, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanța de urgență privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR, având în vedere că eliminarea etapizată a centralelor electrice pe bază de lignit și huilă constituie un element de reformă al Componentei C6. Energie, din cadrul Pilonului I. Tranziția verde al Planului Național de Redresare și Reziliență.

Prin actul normativ se stabilește cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și huilă, termenele pentru închiderea și conservarea grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și huilă, și măsuri inclusiv pentru asigurarea rezervei tehnice necesare funcționării sigure și stabile a Sistemului Electroenergetic Național.

Ordonanța de Urgență stabilește și o serie de măsuri de protecție socială, precum și măsuri pentru reconversie profesională și recalificare.

Ministerul Energiei: http://bitly.ws/sx5t

 

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg, la 18 mai 2022 şi la Bucureşti, la 25 mai 2022 de modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul Românie reprezentat de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate şiperformanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021

Responsabilitățile şi obligațiile principale ale CFR SA prevăzute prin Actul adițional au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în scopul derulării în bune condiţii a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată şi a creşterii competitivității transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor.

Documentul stabilește obligațiile asumate de către CFR SA şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind colaborarea în vederea realizării obiectivelor strategice stabilite prin Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, aprobată prin HG nr. 985/2020. Aceste obiective strategice sunt corelate cu prevederile Master Planului General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1 (zona Tureni)”, judeţul Cluj

Drumul expres care va face legătura între Autostrada Transilvania și Tureni (DN 1) va avea o lungime de 4,957 km, iar costul estimat (cu TVA) este de 788,787 de milioane de lei cu o durată de construire de 18 luni.

Sectorul de drum va degreva traficul greu şi de tranzit din Municipiul Turda, scurtând timpii de parcurs între zona metropolitană Cluj și Autostrăzile A10 Turda – Sebeş și A3 Transilvania.

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Proiectul este identificat în cadrul Master Planului General de Transport aprobat.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Multianuale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

Actul normativ este un instrument – cadru pentru formularea politicilor de resurse umane menit să asigure angajarea, retenția și dezvoltarea carierei profesionale a personalului din cadrul instituțiilor din sănătate.

Strategia face parte din angajamentul României în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență (PNRR) – componenta sănătate. Măsurile prevăzute în document se aliniază obiectivelor prevăzute în proiectul Program-For-Results al Băncii Mondiale și Guvernului României, precum și Programului Operațional Sănătate din noul exercițiu financiar european.

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, cu Republica Moldova, în vederea deschiderii unui punct de trecere a frontierei între localităţile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova)

În urma discuțiilor recente purtate de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă cu omologul său din Republica Moldova, doamna Natalia Gavriliţaşi cu autorităţile responsabile pentru optimizarea traficului la frontiera cu Republica Moldova, statul român consideră oportună înfiinţarea unui nou punct de trecere a frontierei de stat, între localităţileBumbata (România) şi Leova (Republica Moldova).

Acest nou punct de trecere va fluidiza şi îmbunătăți condițiile traficului de la  frontiera comună dintre România şi Republica Moldova.

Ministerul Afacerilor Interne va întreprinde toate demersurile necesare în vederea operaționalizării punctului.

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a Programului INTERREG NEXT Bazinul Mării Negre, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările necesare în urma procesului de negociere şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a Programului INTERREG NEXT VI-A România – Republica Moldova, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei să realizeze modificările necesare în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a Programului INTERREG VI-A NEXT România-Ucraina, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările necesare în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, negocierea și semnarea, de către România, a programelor de finanțare a investițiilor transfrontaliere dintre România și Ucraina, Republica Moldova și țările învecinate Mării Negre.

În perioada 2021-2027, cele 3 programe vor finanța proiecte de cooperare în domenii precum situații de urgență, educație, sănătate, inovare, cercetare, protecția naturii, schimbări climatice, prevenirea riscurilor, cultură, turism, siguranță, securitate și bună guvernanță.

Bugetul programului România-Ucraina este de 54.050.004 de euro, iar investițiile pot fi realizate în județele Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Tulcea și oblasturileZakarpatia, Cernăuți, Odesa și Ivano-Frankivsk.

Programul România-Republica Moldova are un buget de 77.298.439 de euro, în aria eligibilă fiind incluse județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și întregul teritoriu moldovean.

Bugetul total al Programului Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 este de 72.275.137 de euro, în aria eligibilă fiind incluse Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România (regiunea SE), Turcia și Ucraina.

În perioada următoare, programele vor fi înaintate Comisiei Europene spre aprobare.