Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 30 decembrie 2021

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României

din 30 decembrie 2021

 

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.2 și 4 la Hotărârea Guvernuluinr.1007/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistențamedicală la bordul navelor
 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

Guvernul a aprobat astăzi două acte normative în vederea transpunerii integrale în legislația națională a două directive europene, una dintre ele necesară pentru actualizarea listei medicamentelor și echipamentelor medicale de la bordul navelor care navighează sub pavilion românesc, iar cea de-a doua pentru îmbunătățirea continuă a protecției lucrătorilor la locul de muncă.

Astfel, pentru transpunerea integrală a Directivei (UE) 2019/1834, Guvernul a modificat HG nr.1007/2006, în scopul introducerii de noi medicamente și echipamente medicale pe lista celor prevăzute în prezent pentru aprovizionarea și dotarea medicală a fiecărei nave care arborează pavilion românesc, dar și pentru eliminarea celor care nu mai sunt de actualitate.

A doua Hotărâre aprobată de Executiv modifică și completează HG nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1832.

Modificările aduse HG nr.1048/2006 vizează adaptări de natură pur tehnică, în vederea protecției lucrătorilor, ca politică de îmbunătățire continuă a condițiilor de muncă, asumată de România în calitate de stat membru al UE.

 

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Prin aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar vor fi acordate granturi pentru cel puțin 2.500 din cele peste 3.000 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, identificate cu prioritate de intervenție ridicată sau medie, pe baza indicelui de vulnerabilitate.

Programul va fi derulat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) și în concordanță cu Proiectul Național de Reformă „România Educată”, asumat prin Memorandum de Guvernul României.

Prin această hotărâre este atins primul jalon asumat prin ”Componenta 15. Educație din Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Reforma 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.”

Identificarea unităților de învățământ de stat care școlarizează elevi din învățământul primar și gimnazial în care există un procent mare de elevi în risc de abandon școlar și sprijinirea acestora în colectarea de date relevante și realizarea planurilor de activități individualizate se va efectua prin intermediul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE).

Lista celor 3.235 de școli eligibile identificate prin utilizarea MATE va fi publicată în următoarele ore, iar lista unităților de învățământ care vor beneficia de aceste granturi (în valoare de maximum 200.000 euro) va fi stabilită și aprobată prin ordin al ministrului educației, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial în prima parte a anului 2022.

Programul  se va derula în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

 

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploiești”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din judeţul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții “Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă

Guvernul a aprobat astăzi Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă, destinat să asigure îndeplinirea cu succes a obiectivelor de reformă asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în ceea ce privește creșterea traficului feroviar cu cel puțin 25% până în 2026 comparativ cu 2020.

Aprobarea acestui program reprezintă încă o acțiune asumată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pe care Guvernul a îndeplinit-o până la termenul stabilit, finalul anului 2021.

Programul include seturi de acțiuni specifice fiecărui tip de trafic vizat, respectiv, traficul feroviar de călători, traficul combinat de marfă pe rute terestre care utilizează preponderent transportul feroviar, traficul feroviar de marfă în vagoane izolate. Sunt vizate în acest scop inclusiv aspecte legate de prioritizarea investițiilor în infrastructură în baza unor indicatori și criterii clare, asigurarea cadrului legislativ necesar implementării acțiunilor incluse în program, creșterea nivelului de competitivitate al transportului feroviar și al nivelului de adaptare la cerințele pieței.

O componentă importantă a acestui program de acțiune se referă la implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, document aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020.

 1. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecție DN 1 cu strada Urlătoarei, strada Gloriei și strada Nicolae Bălcescu (Poiana Țapului)”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiției, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Pietroasele, judeţul Buzău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenorialului și Turismului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr. 311/2021 privindabilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • RAPOARTE
 1. RAPORT privind justificarea creșterii datoriei publice la 31 decembrie 2020 și propuneri de măsuri pentru menținerea acestui indicator la un nivel sustenabil

 

 

PARTEA A DOUA

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

Actul normativ aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), reprezintă prima reformă stabilită în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru sectorul de apă și apă uzată și care are termen de realizare finalul lunii decembrie 2021.

Prin acest act normativ se consolidează cadrul de reglementare în acest sector și se îndeplinește totodată condiționalitatea asumată de România până la sfârșitul anului.

România are la dispoziție în anii următori, prin PNRR, 968 milioane euro pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru a crește accesul cetățenilor la servicii de alimentare cu apă și canalizare.

Noile modificări legislative convenite cu Comisia Europeană pe parcursul negocierii PNRR vor contribui la:

 • asigurarea sustenabilității financiare a infrastructurii de apă și canalizare.
 • creșterea gradului de racordare la sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare existente
 • reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, acolo unde, din motive justificate, nu se pot realiza sisteme de canalizare publice
 • reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Ordonanța aprobată prevede prorogarea unor termene de aplicare prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Măsurile aprobate au ca scop asigurarea sustenabilității financiare a furnizării serviciilor medicale, indiferent de cazuistică şi pentru asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale din ambulatoriu de specialitate clinic și paraclinic.

 

 
 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂREpentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea HG nr.666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României

Programul Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale și financiare ale României pe un set clar de priorități, în linie cu interesele naționale și europene, care să conducă, la finele decadei 2021-2030, la crearea unei rețele naționale de transport care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a economiei naționale.

Practic, Programul Investițional reprezintă o actualizare a Master Planului de Transport,   utilizând experiența obținută la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a beneficiarilor acestuia pentru a se realiza un parcurs eficient al proiectelor astfel încât, la finele decadei, să se recupereze o mare parte din decalajul de dezvoltare față de celelalte State membre UE, precum și o participare activă la modernizarea conectivității europene și introducerea noilor tehnologii sustenabile.

Programul descrie, pentru fiecare sector de transport, situația existentă, principalele nevoi de dezvoltare, identificarea proiectelor de investiții, metodologia de prioritizare, bugete și calendar de implementare, precum și aspectele legate de guvernanța sectorului, operarea și întreținerea infrastructurii nou create, siguranță și tehnologii de management al traficului, precum și aspecte privind protecția mediului și adaptarea climatică.

Programul acoperă nevoile integrale de dezvoltare a infrastructurii de transport din România și prevede necesitatea realizării a 6624.1 km de rețea rutieră (autostrăzi, drumuri expres, transregio, variante ocolitoare) din care 2900,5 km aferenți rețelei primare și 3723,6 km aferenți rețelei secundare. În ceea ce privește rețeaua feroviară, programul vizează realizarea a 3274,8 km de cale ferată aferenți rețelei primare și 1228 km aferenți rețelei secundare.

 

 1. HOTĂRÂRE pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor private situate pe amplasamentul suplimentar necesar pentru relocarea utilităților care fac parte din coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes național ”Secțiunea 3 B Mihăiești-Suplacu de Barcău”, din cadrul obiectivului de investiții de interes național ”Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției nr. crt.62 din anexa 2 la Hotărârea Guvernului  nr. 390/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București-Domnești”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Secțiunea 1 C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș”, din cadrul obiectivului de investiții ”Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităților Gheorghe Doja și Ungheni din județul Mureș

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului Național de Coordonare (NCC) și pentru modificarea și completarea HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Prin actul normativ aprobat se înființează Centrul Național de Coordonare (NCC), o structură fără personalitate juridică care funcționează în subordinea prim-ministrului și este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Hotărârea face referire și la două din jaloanele prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Centrul european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică, structură înființată conform Regulamentului (UE) 2021/887 al Parlamentului European, este structura care coordonează toată rețeaua de centre naționale de coordonare, inclusiv NCC.

Rețeaua de centre contribuie la sporirea securității rețelelor și a sistemelor informatice, inclusiv a internetului și a altor infrastructuri care sunt critice pentru funcționarea societății, cum ar fi sistemele de transport, de sănătate, de energie, de infrastructuri digitale, de apă, de piețe financiare și cele bancare.

Centrul Național de Coordonare va fi condus de un secretar de stat numit și eliberat din funcție prin decizie a premierului.

Astfel, se stabilește că Secretariatul General al Guvernului va coordona și implementa proiectele de asistență tehnică și investiții aferente măsurilor de reformă a administrației publice din cadrul PNRR aflate în aria de responsabilitate a SGG.

Totodată, SGG va monitoriza, evalua și raporta periodic CE progresele realizate de autoritățile naționale cu atribuții în domeniul schimbărilor climatice în vederea asigurării coerenței cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilită la nivelul UE, conform obligațiilor SGG asumate în PNRR.

Alte modificări prevăzute în actul normativ se referă la actualizarea structurii Secretariatului General al Guvernului, dat fiind faptul că au apărut modificări și reorganizări în aparatul de lucru al Guvernului: unele departamente au fost desființate, altele și-au schimbat statutul juridic (de ex., Cancelaria Prim-Ministrului a căpătat personalitate juridică), etc.

 

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administraţiei Publice şi Sprijinirea Reformelor Structurale, semnat la București la 13 iulie 2021

Hotărârea aprobată cuprinde elementele generale ale colaborării dintre Guvernul României şi Banca Mondială pentru acordarea de sprijin prin servicii de consultanță rambursabile în domeniile prioritare incluse în Acordul de Parteneriat 2021-2027, Planul Național de Redresare și Reziliență – Finanțare pentru România modernă și reformată, precum și în strategiile de parteneriat de ţară actuale şi ulterioare încheiate între România şi Banca Mondială.

Serviciile  de consultanță rambursabile oferite de Banca Mondială vizează următoarele domenii:

 • sprijin în implementarea obiectivelor Fondurilor UE,
 • sprijin pentru dezvoltarea și implementarea reformelor politicilor, menite să ajute România să se alinieze standardelor UE,
 • promovarea prosperității împărtășite,
 • reducerea sărăciei și incluziunea socială, inclusiv pentru romi,
 • sprijin pentru îmbunătățirea capacității Guvernului de a folosi fondurile europene eficient și eficace
 • consolidarea capacității generale a administrației publice.

 

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 privind Planul Național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂREprivind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României și a Planului de Acțiune 2022-2027

Noua Strategie de Securitate Cibernetică a României reprezintă o țintă asumată în PNRR și își propune să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică, adaptat noilor provocări generate de entități ostile din spațiul cibernetic. Întrucât un spațiu cibernetic sigur este atât responsabilitatea statului, prin autoritățile competente, cât și a sectorului privat și a societății civile, se urmărește consolidarea parteneriatului public-privat pentru a se asigura un spațiu cibernetic mondial, deschis și sigur.

Viziunea Strategiei de Securitate Cibernetică este ca în fața unei amenințări cibernetice din ce în ce mai complexe, România să fie capabilă să prevină, să descurajeze și să răspundă eficient, inclusiv printr-o abordare proactivă, acțiunilor ostile derulate în spațiul cibernetic împotriva unor ținte de pe teritoriul României sau al aliaților strategici.

 

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a plafoanelor salariale pentru activitatea prestată în Task Force – Unitatea Temporară de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de finanțare pentru instrumentele financiare de tip equity din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Guvernul a aprobat astăzi Memorandumul privind mandatarea ministrului investițiilor și proiectelor europene să negocieze și să semneze în numele Guvernului României contractul de finanțare pentru instrumentele financiare de tip equity din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Acest document reprezintă îndeplinirea jalonului 253 și contribuie la atingerea țintelor 254 (trimestrul IV al anului 2024) și 255 (trimestrul II al anului 2026)  care fac parte din componenta 9 a PNRR, denumită ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.

Prin acest contract, Fondul European de Investiții (FEI) este desemnat ca partener de implementare. Fondul va oferi sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor aflate în stadii incipiente și avansate de dezvoltare, precum și proiectelor de infrastructură axate pe energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Sprijinul va fi furnizat prin intermediul fondurilor de capital de risc. Numărul-țintă de beneficiari este de 100.