Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 28 decembrie 2021

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din

28 decembrie 2021

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II și III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Proiectul de lege aprobat de Guvern introduce două noi substanțe psihoactive în definiția termenului ”drog”.  Cele două substanțe prezintă efecte psihoactive similare canabisului, care are grad sporit de toxicitate, iar efectele lor puternice prezintă un risc ridicat de otrăvire.

Prin proiectul de lege se transpune în legislația națională specifică Directiva UE 802/2021.

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a unei bune funcționări a pieței interne.

Este o transpunere a Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și acoperă cele mai importante diferențe dintre normele naționale obligatorii de protecție a consumatorilor, ca urmare a transpunerii de către statele membre a normelor minime de armonizare prevăzute în Directiva 1999/44/CE; până acum statelor membre li s-a permis să prevadă standarde mai stricte decât cele ale Uniunii și să introducă sau să mențină norme care să asigure un nivel și mai ridicat de protecție a consumatorilor.

Dat fiind că vânzările online de bunuri constituie marea majoritate a vânzărilor transfrontaliere în Uniune, iar, pe de altă parte, evoluția tehnologică a condus la o piață a bunurilor care încorporează conținut digital sau servicii digitale sau sunt interconectate cu acestea, era nevoie de un nivel ridicat de protecție a consumatorului și de sporirea securității juridice a normelor aplicabile contractelor de vânzare a unor astfel de produse.

Astfel, odată cu aprobarea ordonanței, vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor, care se constatată în termen de doi ani de la data respectivă. În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.

Prevederile ordonanței de urgență se aplică de la data de 1 ianuarie 2022, iar instituția publică responsabilă cu implementarea acesteia este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară

Ordonanța de urgență  aprobată prevede o alocare de 84.038.000 lei pentru susținerea activității a 12 aeroporturi regionale, în vederea depășirii dificultăților financiare cu care se confruntă acestea din cauza crizei generate de pandemia COVID-19.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3EAjtyo

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Prin Ordonanța de Urgență aprobată se echivalează statutul funcționarilor cu funcții publice specifice, eliminând funcțiile speciale. Funcțiile publice speciale vor fi eliminate, cu unele excepții din domeniul apărării sau al afacerilor interne.

Actul normativ adoptat soluționează inechitățile din sistemul funcțiilor publice, cum ar fi cel al polițistului local, care, conform prevederilor în vigoare, nu era echivalat unei funcții din cadrul autorității locale.

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.306/2021

Potrivit Hotărârii aprobate, Programul-pilot de suport alimentar cunoscut, în general, sub denumirea „Masa caldă”, continuă și în anul școlar curent. Astfel, în anul școlar 2021-2022, în perioada desfășurării cursurilor, preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (unități-pilot) vor primi, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

În cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.

Pentru finanțarea Programului-pilot în perioada desfășurării activităților didactice în anul școlar 2021-2022 se alocă bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare laProgramul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

Începând cu 1 ianuarie 2022, se majorează cu 10% plafonul veniturilor până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern.Astfel, de la 1ianuarie 2022, pensionarii cu venituri de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, beneficiază de medicamente compensate în proporție de 90% din sublista B prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. Până în prezent, limita de la care pensionarii beneficiau de compensare de 90% era de 1299 lei/inclusiv.

Comunicatul Ministerului Sănătății:https://bit.ly/3Hcv3BE

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 13 din Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1037/2020

Actul normativ prelungește până 31 decembrie 2023 acordarea de ajutor de stat pentru investiții din Programul Operațional Infrastructură Mare în producția și distribuția de energie termică în sistem centralizat din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală. Astfel se asigură continuitatea măsurilor de acordare a ajutorului de stat pentru proiectele aflate în proces de evaluare, selecție și aprobare la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Sunt finanțate proiecte de investiții de realizare şi/sau modernizare a capacităților de producție a energiei termice din biomasă/biogaz, energie geotermală și a rețelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este 150 milioane de euro, iar ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar este de 15 milioane de euro pentru un proiect de investiții, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 15% cofinanțarea publică (asigurată de la bugetul de stat prin bugetul MIPE şi de la bugetul local).

 1. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Imre Patrik István”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventor pentru un bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – “ISPIF” Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru social de recuperare și îngrijire «Sfântul Nectarie», comuna Putna, județul Suceava”

Prin acest act normativ se reaprobă indicatorii tehnico-economici pentru construirea Centrului social de recuperare și îngrijire ”Sfântul Nectarie” în comuna Putna (județul Suceava). Astfel, se va construi un ansamblu arhitectural compus dintr-un cămin de bătrâni și o zonă de recuperare care să ofere celor vizați servicii medicale, posibilități de cazare și tratament.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3pyNM4z

 1. HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu’’ Oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat reorganizarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, prin includerea acestuia în structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. Măsura a fost necesară pentru a se asigura un cadru unitar de management ce va determina creșterea eficienței actului medical, a serviciilor de întreținere și reparații, de salarizare și contabilitate, de aprovizionare și gestiune, a laboratoarelor de analize, radiologie, imagistică, farmacie, sterilizare, toate pe fondul utilizării optime a fondurilor cu care primăria finanțează aceste activități.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3sCKTkW

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ulieș, judeţul Harghita

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Copalnic-Mănăștur, județul Maramureș

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Continuarea colaborării cu Departamentul Economic al OCDE

Memorandumul stabilește continuarea colaborării cu Departamentul Economic al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și o contribuție financiară voluntară de până la 800.000 de euro.

Această contribuție va fi aprobată într-o Hotărâre de guvern, plata acesteia urmând a se face pe o perioadă de 2 ani, respectiv 2022-2023, în două tranșe egale.

România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004 şi noiembrie 2012 şi a reînnoit-o în 2016 şi 2017.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea vânzării „Ansamblului istoric Mina Petrila” din patrimoniul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. către Consiliul Județean Hunedoara

După încetarea extragerii huilei și începerea lucrărilor de închidere și ecologizare, Exploatarea Minieră Petrilă a fost clasată ca monument istoric la solicitarea comunității locale a orașului Petrila.Lucrările de dezafectare/demolare și ecologizare, avizate de către Ministerul Culturii și de Ministerul Economiei, au fost finalizate.

Potrivit legii, este nevoie de asigurarea întreținerii și protecției monumentelor, dar Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu le poate efectua, deoarece activele de aici nu mai sunt utilizate în scopul pentru care au fost construite.

Consiliul Județean Hunedoara și-a manifestat interesul pentru achiziționarea Ansamblului istoric Mina Petrila.Memorandumul împuternicește Ministerul Energiei să acorde mandat reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor SNIM Valea Jiului pentru vânzarea activelor care formează „Ansamblul istoric Mina Petrila” către CJ Hunedoara.

 

PARTEA A DOUA

 

 1. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind anumite aspecte referitoare lacontractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale

Ordonanța de Urgență asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019.

Obiectivul noilor reglementări este de a contribui la creșterea mai rapidă a pieței unice digitale, atât în beneficiul consumatorilor, cât și al întreprinderilor.

Prin eliminarea principalelor obstacole legate de dreptul contractelor care stau în calea comerțului transfrontalier, normele prezentate în aceste propuneri vor reduce nesiguranța cu care se confruntă întreprinderile și consumatorii din cauza complexității cadrului juridic, precum și costurile suportate de întreprinderi ca urmare a diferențelor dintre statele membre în ceea ce privește dreptul contractelor. Inițiativa va spori încrederea consumatorilor prin prevederea de norme uniforme care conferă consumatorilor drepturi clare.

Actul normativ stabilește reguli privind contractele de furnizare de conținut digital sau servicii digitale, în special:

 • reguli de conformitate cu contractul;
 • măsuri pentru cazul în care conținutul digital sau serviciul digital nu este conform sau în cazul în care nu este furnizat.
 • conținutul digital include programe de calculator și aplicații mobile, precum și fișiere video și audio în formă digitală.
 • serviciile digitale includ, de exemplu, servicii de tip cloud și social media.

Pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice rapide și pentru a menține valabilitatea în timp a noțiunii de conținut digital sau de serviciu digital, actul normativ acoperă, printre altele, software-ul, aplicațiile, fișierele video, fișierele audio, fișierele de muzică, jocurile digitale, cărțile electronice sau alte publicații electronice și, de asemenea, serviciile digitale care permit crearea, prelucrarea sau stocarea de date în format digital ori accesul la acestea, inclusiv software-ul sub formă de servicii, cum ar fi partajarea materialelor video și audio și alte tipuri de găzduire de fișiere, procesarea de text sau jocurile oferite în mediul de tip cloud și platformele de comunicare socială.

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Modificările stabilite prin Ordonanța de Urgență au în vedere asigurarea unei etapizări anuale a ratelor minime de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale. Se oferă astfel Unităților Administrativ-Teritoriale opțiunea de a raporta și cantități supuse altor forme de valorificare (coincinerare cu recuperare de căldură, compostare etc.),  țintele de valorificare fiind atinse de o mare parte a UAT-urilor prin intermediul capacităților și mijloacelor de care dispun în prezent.

Administrația Fondului pentru Mediu aplică de 3 ani această contribuție și a verificat peste 2.500 de UAT-uri, rezultatele aplicării contribuției reflectându-se în gradul mare de conformare al contribuabililor, precum și în eforturile depuse în vederea implementării, la nivelul UAT-urilor, a unor sisteme de colectare selectivă, concomitent cu diminuarea semnificativă a cantităților de deșeuri municipale care ajung către depozitare în gropile de gunoi.

În calitate de stat membru al Uniunii, România și-a asumat atingerea, până în anul 2025, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale de minim 55% din greutatea acestora, astfel cum este prevăzut în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, transpusă în dreptul intern prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere aîntreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA și pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinereaactivităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţeide urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 și a art. 164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii

Actul normativ are în vedere susținerea mediului de afaceri și relansarea economiei afectate de criza sanitară, continuarea Programului IMM-INVEST și a componentei sale IMM-AGRO, până la 30 iunie 2022. Totodată, au fost majorate plafoanele de finanțare în sectorul pescuitului şi acvaculturii, în domeniul producției primare de produse agricole și în sectorul alimentar. Plafonul de garanții de stat ce vor putea fi acordate în cadrul Programului IMM INVEST pentru anul 2022 va fi de 10 miliarde lei, din care 5 miliarde lei alocate subprogramului AGRO IMM INVEST. Resursele pentru subvenționarea dobânzilor și a unor comisioane de gestionare a garanției de stat sunt asigurate din bugetul anului următor.

Continuarea într-o formulă dezvoltată a acestui Program este esențială pentru finanțarea sectorului IMM, facilitarea accesului companiilor la creditare – îndeosebi a celor afectate de criza provocată de COVID-19. Beneficiile economice sunt completate de cele sociale, în condițiile în care continuarea acestor programe va contribui la menținerea locurilor de muncă.

Comunicatul Ministerului Finanțelor: https://bit.ly/3pxGYUA

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicatîn procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniulsănătăţii

Primele măsuri pentru dezvoltarea serviciilor în ambulatoriu în vederea creșterii capacității de testare pentru depistarea virusului SARS-Cov-2, au fost aprobate de Guvern, lasolicitarea Ministerului Sănătății.Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor putea efectua testarea cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2.Aceștia vor achiziționa testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Pentru activitatea de testare realizată, medicii de familie vor primi   50 de lei/persoană, care cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecție necesare testării.

Comunicatul Ministerului Sănătății: https://bit.ly/3JrtaCY

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținereadesfășurării Programului cultural naţional “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii înanul 2021”

Ordonanța de Urgență a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobareamodului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și /sau produse petroliere a cărorconstituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul2022

Guvernul a aprobat constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere însumând 1,481 milioane tone echivalent petrol pentru anul 2022, acest nivel fiind stabilit la propunerea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate competentă.

Stocurile trebuie constituite cel târziu până la data de 1 ianuarie 2022 și exclusiv sub formă de stocuri de urgență, întrucât România nu are constituită o Entitate Centrală de Stocare, singurul organism care poate constitui stocuri specifice, conform prevederilor legale în vigoare.

Hotărârea de Guvern aprobată astăzi nominalizează operatorii economici care au obligația constituirii și menținerii acestor stocuri, conform cotelor defalcate pentru fiecare operator în parte menționate în anexele actului normativ și cu respectarea ponderii minime de o treime produse petroliere și maximum două treimi țiței.

Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgență se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură și țiței.

Întrucât, în urma calculelor pe baza datelor Institutului Național de Statistică, cantitatea aferentă importurilor nete a fost mai mare decât cantitatea aferentă consumului intern, pentru calcularea stocurilor minime în anul 2022 a fost utilizată metoda importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a importurilor nete, conform prevederilor Legii 85/2018, art. 3, alin. (1), care reglementează constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2021 al Companiei Naționale ”Unifarm” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății

Hotărârea a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferențiobiectivului de investiții „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu –Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj:Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta1. Magistrala I de metrou Cluj”

Au fost aprobați în Guvern indicatorii tehnico-economici ai Metroului Cluj, un proiect de investiții susținut, deopotrivă, de autoritățile locale și de Guvern.

Hotărârea prevede construcția unei linii de metrou ușor, cu 19 stații subterane și cu o lungime a traseului de 21 km; Durata de execuție a investiției este de circa 10 ani, iar valoarea prevăzută – de peste 10 miliarde lei; Amplasamentul este în Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca și Comuna Florești;

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum și de la bugetul local al UAT Municipiul Cluj-Napoca și al UAT Comuna Florești, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Contractarea serviciilor de asistență tehnică pentruimplementarea reformei sistemului public de pensii și unele măsuri pentru crearea unuicadru eficient în vederea îndeplinirii jaloanelor aferente acestei reforme

Guvernul a aprobat astăzi un Memorandum prin care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va contracta servicii de asistență tehnică de la Banca Mondială pentru implementarea reformei sistemului public de pensii prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Este realizat astfel un angajament asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care are termen trimestrul IV al acestui an.

 1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Coordonatorului național și constituirea Grupului interministerial la nivel înalt pentru dialogul structurat pe tema educației și competențelor

Memorandumul a fost aprobat.