Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 23 iunie 2022

 

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEpentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2021

Actul normativ aprobă contul general de execuție a bugetului de stat aferent anului 2021, cuprinzând venituri în valoare de 168,88 miliarde lei, cheltuieli în valoare de 264,23 miliarde lei și un deficit de 95,349 miliarde lei (8,1% din PIB).

Veniturile din TVA s-au ridicat la 79,3 miliarde lei, reprezentând 47% din totalul veniturilor încasate; veniturile din TVA au înregistrat o creștere de 30,5% față de anul 2020.

Veniturile din accize s-au ridicat la 34,48 miliarde lei, reprezentând 20% din totalul veniturilor; comparativ cu anul 2020, veniturile din accize au crescut cu peste 12%.

Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate cuprinde venituri de circa 49.81 miliarde lei și cheltuieli de 49,81 miliarde lei.

Datoria publică a statului, în anul 2021, s-a ridicat la 698, 05 miliarde lei, dintre care datoria guvernamentală s-aridicat la circa 679,13 miliarde lei

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021

Actul normativ aprobă conturile generale de execuție anuale aleasigurărilor sociale de stat, respectiv asigurărilor pentru şomaj, pentru anul 2021.

Veniturile totaleale bugetului asigurărilor sociale de statîncasate în anul 2021 sunt în valoare de 90.702,7 milioane lei, cheltuielile totale în valoare de 90.657,9 milioane lei,rezultând un excedent de 44,8 milioane lei.

Execuţia sistemului public de pensii s-a realizat astfel: venituri în sumă de 90.534,8 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 90.534,8 milioane lei.

Execuţia sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-a realizat astfel: venituri în sumă de 167,9 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 123,1 milioane lei, rezultând un excedent de 44,8 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2021 sunt în sumă de 5.096,6 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 3.648,6 milioane lei, rezultând un excedent de 1.448 milioane lei.

Execuţia sistemului asigurărilor pentru şomaj s-a realizat astfel: venituri în sumă de 3.500,3 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 3.500,3 milioane lei.

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind Cooperarea în Domeniul Industriei de Apărare, semnat la Varșovia, la 03 martie 2022

Proiectul de lege a fost aprobat.

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice

Actul normativ aprobat include o serie de măsuri în sprijinul persoanelor vârstnice, care vizează asigurarea unui mecanism sustenabil de finanțare a îngrijirii de lungă durată a acestora, respectarea împărțirii responsabilităților financiare între autoritățile publice locale și cele centrale, dar și a principiului prevenției în domeniu, respectiv acordarea cu prioritate a îngrijirii vârstnicului în comunitate pentru a preveni agravarea situației de dependență.

Proiectul de lege face parte dintr-un pachet de acte normative care vizează reforma domeniului îngrijirii de lungă durată a persoanelor vârstnice, încă un pas pentru îndeplinirea jalonului 399 din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de implementare anul acesta.

Astfel, dacă până acum beneficiau de susținere financiară de la bugetul de stat doar căminele publice pentru persoane vârstnice, Guvernul a modificat și completat astăzi Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice astfel încât de această măsură să beneficieze și serviciile publice de îngrijire la domiciliu și centrele de zi de asistență și recuperare.

Acestea vor beneficia de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente de funcționare, în valoare de minimum 10% din suma minimă necesară cheltuielilor anuale pentru furnizarea serviciilor sociale, al cărei cuantum se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Standardul minim de cost pentru îngrijirea la domiciliu a unei persoane vârstnice dependente este, în acest moment, de 23.400 lei/an, pentru un număr de 15 ore de îngrijire pe săptămână.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/soVd

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Noile reglementări asigură cadrul legal pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor europene în domeniu (Directiva 2010/75/UE) cu privire la stabilirea unor sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect descurajant, care să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației specifice mediului, prin reducerea de poluanți în mediu.

Între completările aduse, se incriminează drept infracțiune, care se pedepsește cu închisoare sau amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea umană, animală sau vegetală operarea   instalațiilor de ardere, de incinerare deșeuri, fără a deține autorizație de mediu.

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății

Guvernul a aprobat noi reglementări care contribuie la reducerea deficitului de personal medical în spitalele publice și la menținerea în sistemul medical a rezidenților implicați în gestionarea pandemiei de COVID-19.

Astfel, medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic. Salarizarea va fi corespunzătoare ultimului an de pregătire. Acești medici rezidenți pot fi încadrați în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal și pot profesa sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.

De asemenea, actul normativ clarifică situația rezidenților care pe perioada stării de urgență/stării de alertă ca efect al pandemiei COVID-19 au fost detașați în alte unități sanitare și au întrerupt modulele de pregătire în care se aflau la momentul respectiv. Astfel, a fost introdusă procedura de modificare/adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea duratei de pregătire. Acestor persoane li se va permite accesul pentru susținerea examenului de specialist și, ulterior, obținerea dreptului de liberă practică în specialitate.

O altă modificare are în vedere creșterea calității pregătirii rezidenților de la domeniul medicină dentară și domeniul farmacie prin reducerea supraaglomerării unităților de pregătire și corelarea numărului de rezidenți cu numărul de profesori/îndrumători de formare.

Alte prevederi ale proiectului vizează reglementarea mai clară a situațiilor privind schimbarea specialității pentru rezidenții pe loc care, din motive obiective, nu pot efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidențiat.

Actul normativ prevede și reglementarea separată a modalității de susținere a examenului de specialist în specialitățile de anestezie și terapie intensivă și medicină de urgență. Examenul se organizează potrivit metodologiei specifice aprobată prin Ordin al ministrului sănătății.

De asemenea, va fi introdus formatul electronic al Caietului de monitorizare a pregătirii în rezidențiat, măsură care urmărește creșterea capacității de urmărire a pregătirii rezidenților și a gradului de digitalizare.

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activităţii de turism in România

Actul normativ aprobat modifică și completează cadrul legislativ actual pentru operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului în România.

Noul cadru legislativ corespunde nivelului de standardizare în raport cu exigențele generate de procesul de aderare al României la OCDE. Prin aprobarea acestei Ordonanțe de Urgență, Guvernul intră în linie dreaptă pentru îndeplinirea celui de-al treilea jalon al reformelor pe care România și le-a asumat prin PNRR la capitolul Turism și cultură.

OMD-urile reprezintă o nouă formă de gestionare a destinațiilor turistice, care vor permite dezvoltarea turismului, cu implicații directe în creșterea circulației turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național.

Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3QKKqqv

 

 • HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

Prin aprobarea Hotărârii de Guvern se face încă un pas important pentru punerea în aplicarea a acestui acord care are scopul să stimuleze investițiile pentru IMM-uri și pentru tranziția verde, prin utilizarea Fondului InvestEU, instrument ce sprijină punerea în practică a PNRR.

În temeiul acestui acord, România va canaliza o parte din fondurile Mecanismului său de redresare și reziliență către compartimentul pentru statele membre al Fondului InvestEU și către Platforma de consiliere InvestEU.

Aceste resurse vor debloca aproximativ 724 de milioane de euro sub formă de garanții financiare suplimentare alocate României în cadrul InvestEU. Potrivit estimărilor, această sumă va mobiliza 2,5 miliarde de euro sub formă de finanțare în vederea consolidării competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din România și a îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor.

Fondul European de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor avea rolul de parteneri de implementare și vor aplica o serie de produse financiare InvestEU pentru a sprijini obiectivele Planului de Redresare și Reziliență al României.

Beneficiarii finali vor fi IMM-urile, care, prin obținerea garanțiilor vor deveni mai reziliente și mai competitive. Produsele financiare vor fi utilizate pentru a sprijini întreprinderile românești, în special pentru a îmbunătăți accesul la finanțare în urma crizei COVID-19 pentru investiții în capital de lucru, tranziție ecologică, eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial și al construcțiilor din România.

Prin intermediul garanției bugetare a UE în valoare de 26,2 miliarde de euro se preconizează că programul InvestEU va mobiliza investiții suplimentare de cel puțin 372 miliarde de euro în întreaga UE.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministrul Finanțelor va reprezenta România în cadrul Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, la nivel de guvernator supleant, rol deținut anterior de către secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, coordonator al activității privind elaborarea legislației, politicilor și reglementărilor contabile și fiscale.

Modificarea asigură o mai bună coordonare a relației dintre România și Fondul Monetar, având în vedere amploarea colaborării țării noastre cu FMI în domeniul finanțelor publice, atât din perspectiva politicilor macroeconomice, cât și în cel fiscal-bugetar.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1^3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

Actul normativ aprobat asigură realocarea fondurilor din plafonul de garanții pentru anul 2022 al Programului IMM-Invest România, Subprogramul AGRO IMM Invest, pentru a răspunde tuturor solicitărilor de garantare și a facilita astfel cât mai multor firme accesul la finanțare.

În cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în anul 2022, până la data de 15.06.2022, au fost înregistrate un număr de 10527 solicitări de garantare în valoare de 6,2 miliarde lei din plafonul total alocat și repartizat celor 20 de finanțatori participanți în cadrul programului.

Plafonul de garantare aprobat pentru FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în valoare de 5 miliarde lei, precum și plafonul de garantare aprobat pentru FNGCIMM în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în valoare de 2,5 miliarde lei, au fost alocate integral în favoarea finanţatorilorparticipanţi.

Prin Hotărârea aprobată astăzi se modifică alocarea pentru acest an în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, astfel încât plafonulgaranţiilor de stat care pot fi emise în favoarea FNGCIMM să fie în sumă de 3,820 miliarde lei, iar alocarea în favoarea FGCR, în sumă de 1,180 miliarde lei.

Această modificare asigură resurse financiare unui număr cât mai mare de IMM-uri  și, implicit, susține proiectele de investiții și contribuie la protejarea locurilor de muncă.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Noile modificări asigură acces mai facil la servicii de medicină fizică și de reabilitarea asiguraților din localități sau zone deficitare pentru această specialitate.Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare în cabinetul medical.

Furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare și punctele de lucru ale acestora care se află în localităţi sau zone deficitare pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare își pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe săptămână, și mai puțin de 5 zile pe săptămână, pentru asigurarea accesului asiguraților din aceste localități/zone la  procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare  efectuate în baze de tratament.

Furnizorii autorizați pentru acordarea serviciilor de medicină fizică și reabilitare sunt: cabinete medicale,  unități sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare, societăți de turism balnear şi de medicină fizică şi de reabilitare,ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului.

Asigurații  pot beneficia de consultații acordate de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie sau medicii cu alte specialități din ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice, medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare eliberând pacientului un plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” S.A., trecerea acesteia în domeniul public al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1134/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Autostrada Sibiu-Piteşti” Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş

Actul normativ aprobă actualizarea datelor de identificare și restituirea la bugetul de stat a sumei de 10.761 lei. Suma alocată inițial de 297.649, 56 lei se diminuează ca urmare a actualizării suprafețelor de teren.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 250/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II – DN 11 – DN 13 “, pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov

Prin acest act normativ, Executivul a aprobat modificarea anexei 2 la HG nr. 250/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată în sensul actualizării categoriei de folosință și a sumelor individuale aferente despăgubirilor.

De asemenea, suma alocată inițial de 147.576 de lei se diminuează ca urmare a realizării noilor documentații cadastrale și a celui de-al doilea raport de evaluare, urmând a se restitui la bugetul de stat sumade 122.286,12 lei.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

Guvernul a aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”, din județul Bihor, precum și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere.

În acest sens, a fost aprobată lista proprietarilor sau deținătorilor de imobile proprietate privată, a imobilelor proprietate publică a statului, precum și a imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care vor fi supuse exproprierii, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul “Drumului de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”, situate pe raza municipiului Oradea și a comunei Sânmartin, din județul Bihor, sunt în cuantum total de 10.575.450 lei, pentru 242 de imobile reprezentând teren, şi se alocă de la bugetul de stat.

Sumele individuale stabilite drept despăgubire se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

Actul normativ stabilește modalitatea de acordare și utilizare a tichetelor de activități casnice, care vor fi acordate în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, obiectiv asumat prin PNRR.

Astfel, potrivit reglementărilor, tichetul de activități casnice va putea fi folosit doar în scopul remunerării activităților casnice desfășurate de către prestatorul casnic. Totodată, pentru desfășurarea de activități casnice remunerate, atât beneficiarii cât și prestatorii casnici se vor înregistra în Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, gestionată de ANOFM, prin crearea unui cont personal. Acest lucru se va putea face fie personal, fie prin intermediul personalului agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Preschimbarea în bani a tichetelor se va putea face la sediul oricărei agenții pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, la sediile unităților furnizorului de serviciu universal sau prin ordin de plată în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin platforma electronică.

Ca urmare a angajamentelor asumate prin PNRR, introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici se urmărește ca 20.000 persoane să devină prestatori casnici, până la finele anului 2024, iar până la finalul perioadei de implementare a PNRR, numărul acestora să ajungă la 60.000 persoane. Astfel, se oferă posibilitatea persoanelor care doresc să aibă calitatea de prestator casnic de a-și schimba statutul din persoană inactive pe piața muncii într-o persoană care participă la economia formală.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/soXH

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea ,,Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi înscrierea unor bunuri imobile – clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii ,,Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare şi a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competenţelor

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat organizarea și funcționarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare (CTID) și a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor.

Astfel, sunt clarificate și detaliate atribuțiile CTID și ale grupurilor de lucru pentru descentralizare și sunt reglementate instrumentele necesare exercitării atribuțiilor acestora.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcției Judeţene pentru Cultură Galaţi

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun mobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Centrului de Cultură “George Apostu” din Bacău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 403 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE

Mandatul reprezentantului României în funcția de președinte al Comitetului pentru bugete al NATO (BC) se prelungește cu un an, pentru perioada 16 septembrie 2022 – 15 septembrie 2023.

Astfel, se asigură cadrul legal, la nivel național, pentru punerea în aplicare a deciziei Comitetului NATO pentru politica și planificarea în domeniul resurselor (RPPB) de prelungire a mandatului președintelui Comitetului pentru bugete al NATO, funcție deținută de România încă de la 1 septembrie 2019.

Este o decizie care confirmă profilul pozitiv și echilibrat al României în cadrul Alianței, asigurând, totodată, un nivel foarte ridicat de vizibilitate pentru țara noastră.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiţii în cazarma 659 Craiova”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2801 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcțiilor şi amenajărilor la terenuri, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaștereaAsociației GAL Valea Dunării Sudolt, judeţul Dolj, ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de transmitere a acestora integral sau parţial, după caz, în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situații de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetățenilorstrăini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice

Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne cu 95 milioane lei, în scopul decontării, de către inspectoratele județene pentru situații de urgență, a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice.

Suma va fi alocată din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția guvernului, pentru o perioadă de 90 de zile.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţiicontribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anii 2020, 2021 şi 2022

Prin acest act normativ, Executivul aprobă plata contribuției voluntare în sumă de 140.000 euro anual, respectiv 420.000 euro pentru perioada 2020 – 2022, la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale. Contribuția se plătește în lei, la cursul valutar din ziua plății.Plata contribuției se face din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

România are o participare consistentă la Consiliul Cooperării Regionale (RCC) pe toate cele 3 dimensiuni esenţiale: politic, financiar şi pe palierul de resurse umane. Ţara noastră face parte din Comitetul Director al RCC şi participă la reuniunile coordonatorilor naționali.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plățiicontribuției financiare voluntare a României la proiectul “Programul regional pentru Europa de Sud-Est” al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

România se va implica în finanțarea și realizarea proiectului “Programul regional pentru Europa de Sud-Este al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”.

Decizia luată de Guvern contribuie la consolidarea candidaturii României la OCDE, important obiectiv de politică externă, prin confirmarea angajamentului pentru valorile, principiile, standardele și prioritățile Organizației și ale comunității democratice internaționale.

Proiectul are în vedere domenii de interes pentru România precum sprijinirea IMM-urilor, digitalizarea, îmbunătățirea politicilor investiționale și dezvoltarea durabilă în Balcanii de Vest.

Contribuția voluntară a țării noastre este în sumă de 200.000 euro, iar plata se realizează prin utilizarea fondurilor din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Programul regional pentru Europa de Sud-Est al OCDE „South East Europe Regional Programme” oferă evaluări şi recomandări concrete pentru sprijinirea elaborării de politici şi reforme în cele şase economii din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Serbia. Prin activitatea sa, Programul regional SEERP sprijină, de asemenea, agenda de extindere a UE şi integrarea economică a Balcanilor de Vest.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Întreprinderea măsurilor şi demersurilor legale în vederea actualizării procedurilor de lucru interne şi revizuirii legislaţiei naţionale cu impact asupra jaloanelor şi ţintelor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), în scopul reducerii termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor necesare implementării reformelor şi investiţiilor

Memorandumul prevede demararea demersurilor legale pentru actualizarea procedurilor de lucru interne și revizuirea legislației naționale cu impact asupra jaloanelor și țintelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), în scopul reducerii termenelor de emitere a avizelor/autorizațiilor necesare implementării reformelor și investițiilor.

Măsura are drept obiectiv încadrarea în termenele strânse de implementare a proiectelor cu finanțare din PNRR, coroborat cu necesitatea îndeplinirii jaloanelor în baza cărora se efectuează plățile.

S-a avut în vedere în acest sens faptul că implementarea proiectelor de investiții în sectorul energetic, în acord cu exigențele legislației naționale incidente, reprezintă un proces amplu, bazat pe parcurgerea unor etape de autorizare și construcție care presupun termene ample cu un real potențial de întârziere a îndeplinirii unor jaloane asumate în acest sector, cum este cazul finalizării, conectării la Sistemul Energetic Național și punerii în funcțiune a unor noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu termen limită finalul trimestrului II 2024.

 

 

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii ,, Luceafărul” României

Memorandumul a fost aprobat.

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Albiţa rutier, pe sensul de intrare în România

Ca urmare a celor convenite recent de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă cu omologul din Republica Moldova, doamna Natalia Gavrilița, la întâlnirea pe care au avut-o împreună, la București, cu autoritățile responsabile pentru optimizarea traficului la frontiera cu Ucraina și Republica Moldova, Guvernul a aprobat un Memorandum privind negocierea și semnarea unui Acord între Guvernele României și Republicii Moldova privind controlul comun la punctul de trecere rutieră a frontierei Albița, în cadrul unui proiect-pilot care vizează fluidizarea traficului prin acest punct de frontieră și reducerea timpului de așteptare.

Proiectul de acord propus prin acest Memorandum reglementează modalitățile concrete de realizare a controlului coordonat, aspecte privind activitatea personalului de serviciu și răspunderea juridică, locurile de serviciu pentru controlul coordonat al traficului de frontieră și personalul care prestează servicii, în acord cu legislația Uniunii Europene, care prin Codul Frontierelor Schengen permite efectuarea controlului în comun la frontiera externă între un stat membru și un stat terț.

Viitoarea procedură de lucru coordonată presupune că polițiștii de frontieră români și cei din Republica Moldova desfășoară unul după celălalt controalele la intrare în conformitate cu dreptul lor intern pe teritoriul celeilalte țări. Astfel, polițiștii de frontieră din Republica Moldova vor realiza propriile verificări, utilizând mijloace mobile de control conectate la internet, însă fără a fi interconectate cu sistemele gestionate de autoritățile abilitate din România.

După ce va fi agreat de către Comisia Europeană, textul acestui Acord va fi remis și partenerilor din Republica Moldova în vederea demarării negocierilor și încheierii noului document de cooperare.

 

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parţiale pentru primar şi consiliul local

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDEREcu privire la 6 iniţiative legislative