Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 10 februarie 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României

 din 10 februarie 2022

 

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență şi a altor acte normative

Proiectul de lege aprobat de Guvern introduce o nouă procedură, pre-insolvența – acordul de restructurare – și modifică substanțial procedura concordatului preventiv.

Acordul de restructurare se adresează debitorilor aflați într-o fază incipientă a stării de dificultate, în care nu se resimte încă presiunea creditorilor (prin declanșarea unor executări silite), dar în care indicatorii de natură financiară și/sau non-financiară semnalează deja nevoia de a interveni pentru a preveni o situație de insolvență. Este o procedură în cea mai mare parte extrajudiciară, negocierile debitorului cu creditorii fiind desfășurate out-of-court, fără existența unor constrângeri de timp sau procedurale, instanța fiind sesizată abia la final, când acordul de restructurare a fost aprobat de creditori, cu majoritățile prevăzute de Directivă.

Dacă starea de dificultate este mai serioasă, fiind previzibilă declanșarea urmării de către creditori sau au fost deja începute executări silite individuale, debitorul are la dispoziție o procedură de restructurare mai complexă, concordatul preventiv.

Comunicatul Ministerului Justiției: https://www.just.ro/guvernul-a-adoptat-astazi-proiectul-de-lege-care-transpune-directiva-europeana-in-domeniul-restructurarii-preventive-companiile-romanesti-vor-avea-acces-la-cadre-de-restructurare-imbunatatite-si-l/

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021

Proiectul de lege vizează ratificarea noului Acord dintre Guvernele României și Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021.

Față de prevederile acordului în vigoare, noul document prevede recunoașterea anumitor diplome și certificate de nivel preuniversitar din Republica Moldova care nu intră în domeniul de aplicare rationemateriae al Acordului în vigoare și a căror recunoaștere a fost solicitată în România. Este vorba despre diploma de absolvire a liceului, diploma de absolvire a învățământului mediu general, diplomele de absolvire a colegiilor și a școlilor medicale de bază cu o durată de minimum 3 ani de studiu, după absolvirea școlii generale de 9 ani de studiu.

De asemenea, vor fi recunoscute atestatele de studii medii de cultură generală din Republica Moldova eliberate înainte și după 2011, studiile universitare de scurtă durată cu studii din învățământul terțiar non-universitar, precum și diplomele și certificatele obținute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel postuniversitar.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Craiova şiIaşi

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Secţiunea IC, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilorCristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţulMureş” din cadrul obiectivului de investiţii “Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

Actul normativ aprobat stabilește unele măsuri în scopul actualizării situației imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ,,Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra – Târgu Mureș din cadrul obiectivului de investiții “Autostrada Brașov – Târgu Mureș –Cluj – Oradea”.

Ca urmare a finalizării întocmirii documentațiilor cadastrale, au fost identificate diferențe de categorie de folosință și poziționare intravilan/extravilan, ceea ce a dus la modificări privind bugetul prevăzut pentru despăgubiri.

Astfel, va fi returnată la bugetul de stat suma de 179.017,04 lei, care reprezintă diferența între suma devenită disponibilă în urma noului raport de evaluare și sumele necesare pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor rezultate ca urmare a dezmembrării și pentru imobilele ce urmează a fi expropriate și care nu au fost prevăzute în hotărârea inițială.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor șenalelor şi bazinelor şi a siguranțeinavigației în Portul Constanța”

Hotărârea de Guvern prevede reaprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor șenalelor şi bazinelor şi a siguranței navigației în Portul Constanța”. Valoarea investiției totale se ridică la suma de 227,834 milioane lei, inclusiv TVA.

Obiectivul de investiţii are următoarele componente:

 • lucrări de dragaj pentru aducerea la cota proiectată a bazinelor și șenalelor din Portul Constanța în zonele prevăzute în studiul de fezabilitate;
 • adâncirea bazinului ”Portului de lucru”, de la -7 la -9 metri, inclusiv a șenalului de acces către acesta;
 • lucrări pentru asigurarea stabilității cheurilor în ”Portul de lucru” și prelungirea platformei din spatele cheului, inclusiv lucrări de dragaj adiacent cheurilor;
 • achiziționarea unui sistem hidrografic, inclusiv o navă de măsurători.

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

Obiectivul de investiții este inclus în Master Planul General de Transport al României.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte

Hotărârea de Guvern vizează adaptarea situației organizatorice a serviciilor publice comunitare de pașapoarte la realitatea actuală și alinierea la normele legislative în vigoare. Astfel, pentru o mai bună funcționare a serviciilor publice comunitare, modificările și completările introduse stabilesc:

 • posibilitatea redimensionării numărului de posturi existent în statele de funcții, raportat la volumul activităților înregistrate la nivelul serviciilor publice comunitare de pașapoarte într-o perioadă relevantă de timp , respectiv 3 ani;
 • în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante, comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor sunt formate din specialiști ai Direcției Generale de Pașapoarte
 • procedura de urmat în cazul suspendării sau reluării activității punctelor de lucru ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte, precum și al desființării acestora, se stabilește prin ordin al prefectului, cu avizul Direcției Generale de Pașapoarte, în mod simetric modului în care aceste puncte de lucru au luat ființă;
 • eliminarea prevederilor referitoare la funcționarii publici, având în vedere faptul că în statele de organizare ale Direcției Generale de Pașapoarte și serviciilor publice comunitare de pașapoarte nu sunt prevăzute astfel de posturi

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

Hotărârea de Guvern a fost aprobată

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 150 de unități de învăţământ preuniversitar de stat

Executivul a aprobatalocarea sumei de 66,8 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru a asigura,și în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, programul de masă caldăpentru preșcolarii şi elevii din 150 de unități de învăţământ preuniversitar de stat.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev şi stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev, pentru toţi preșcolarii şi elevii din învățământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învățământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

Guvernul a stabilit majorarea costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev ce va fi luat în considerare în cursul acestui pentru a asigura fondurile necesare plății majorate a salariilor în sistemul de învățământ și pentru o mai bună finanțare a cheltuielilor materiale.

Astfel, valoarea coeficientului 1 aferent anului 2022 pentru cheltuielile salariale crește cu 4,5% comparativ cu anul 2021, respectiv de la valoarea de 6.111 lei la valoarea de 6.386 lei.

Valoarea coeficientului 1 aferent anului 2022 pentru cheltuielile materiale se majorează cu 7,8% față de anul2021, respectiv de la valoarea de 450 lei la valoarea de 485 lei. De asemenea, coeficienții de diferențiere pentru costurile-standard per antepreşcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile materiale, în mediul rural, au crescut cu 5% în anul 2022 față de anul 2021.

Aceste valori stau la baza:

 • alocării sumelor necesare inspectoratelor școlare în vederea finanțării cheltuielilor salariale ale unităților de învățământ de stat;
 • calculării bugetelor autorităților publice locale în vederea alocării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor materiale aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și a bugetelor unităților de învățământ particular și confesional acreditate, pentru finanțarea cheltuielilor salariale și materiale.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcției pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, se organizează și funcționează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv.

De asemenea, acestea preiau activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport de la Direcțiile județene pentru tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și tineret a Municipiului București, care își schimbă denumirea, ca urmare a divizării parțiale.

Actul normativ prevede, totodată, noile atribuții prin care se asigură implementarea la nivel județean și la nivelul municipiului București a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile politicilor familiale, demografice și în domeniul tineretului.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2021 şi la Tokyo la 22 decembrie 2021 între Guvernul României şiAgenţiaInternaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre AgenţiaInternaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală şi a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Două scheme de ajutor de stat în domeniul energiei, finanțate din fonduri naționale și europene, vor fi continuate până la sfârșitul anului 2023, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern.

Este vorba despre susținerea investițiilor care valorifică sursele regenerabile de energie și de eficiență energetică, stimulând astfel utilizarea surselor mai puțin exploatate, respectiv biomasa, biogazul, geotermalul.

Prin Hotărârea de Guvern se aprobă schema de ajutor de stat ce are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență, cu dublu rol: realizarea de economii a consumului de combustibili și evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili.

Cele două scheme de ajutor de stat se aplică până la 31 decembrie 2023, iar sumele se alocă din fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 85% și fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat – 15%.

Potențiali beneficiari ai schemelor de ajutor de stat pot fi întreprinderi care produc energie și unități administrativ-teritoriale sau asociații de dezvoltare intercomunitară care realizează sau modernizează instalații ce produc energie.

Bugetul estimat al schemei de ajutor de stat pentru susținerea investițiilor care valorifică sursele regenerabile de energie și de eficiență energetică, stimulând astfel utilizarea surselor mai puțin exploatate, respectiv biomasa, biogazul, geotermalul este de 21 milioane de euro, iar al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență, de aproximativ 61 de milioane de euro.

Măsurile luate prin actul normativ fac posibilă continuarea finanțării proiectelor depuse în baza schemelor de finanțare inițiale, aprobate prin HG nr. 215/2017 și HG nr. 216/2017. În cadrul celor două apeluri au fost depuse 20 de proiecte care se află în prezent, in diverse stadii de evaluare, dintre care au fost contractate 3 proiecte.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

Actul normativ aprobat suplimentează cu aproximativ 3,84 milioane lei alocarea Programului naţional de Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Alocarea inițială de 96,6 milioane lei va crește la 100,48 milioane de lei, ceea ce va permite finanțarea tuturor celor 22 de proiecte eligibile după procesul de verificare, evaluare și selecție.

Implementarea acestei scheme de ajutor de stat contribuie la relansarea economică în urma crizei determinate de pandemia COVID-19, prin dezvoltarea de competențe digitale la nivelul angajaților IMM-urilor.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 221/2020 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” SA Mediaș, pentru proiectul de importanțănațională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta –Vatra

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 2792 situat în comuna Moisei, judeţul Maramureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galați

Potrivit hotărârii aprobate de guvern, managementul asistenței medicale al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a fost transferat de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați pentru a putea fi demarate investiții ce vizează modernizarea, consolidarea și extinderea clădirii spitalului, precum și extinderea și diversificarea serviciilor medicale.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţeleArgeş, Bistriţa- Năsăud, Brăila, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Mureş, Olt, Suceava,Teleorman, Timişşi Municipiul Bucureşti pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi decontaminarea personalului medico-sanitar şi auxiliar din unităţile spitalicești

Autoritățile locale din 11 județe și din municipiul București vor fi sprijinite de Guvern pentru organizarea activității de vaccinare a populației împotriva Covid-19, a triajului epidemiologic al pacienților, precum și pentru decontaminarea personalului medical din unitățile spitalicești.

Executivul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediată ca ajutoare umanitare de urgență a 56 construcții ușoare din elemente modulate dotate cu sisteme de încălzire corespunzătoare pentru instalarea și punerea lor în funcțiune. Construcțiile modulare vor fi distribuite pentru 25 de spitale și 3 centre de vaccinare de către comitetele județene pentru situații de urgență, prin Instituțiile Prefectului. Valoarea acestor ajutoare de urgență scoase din rezervele de stat este de 808.747 lei (inclusiv TVA).

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor judeţene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului Bucureşti

Actul normativ aprobat reglementează organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sportului, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul stat, ca urmare a reorganizării prin divizare parțială, cu păstrarea activității, programelor, personalului și patrimoniului din domeniul sportului.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind eliberarea domnului Nechifor Dan dinfuncţia de prefect al județului Botoșani
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind eliberarea domnului Gâfu Cristian dinfuncţia de prefect al județului Caraș-Severin
 3. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind eliberarea doamnei Paraschivescu Emiliadin funcţia de prefect al județului Teleorman
 4. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind eliberarea domnului Fârtat Sebastian dinfuncţia

de prefect al judeţului Vâlcea

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Bognar Iosif-Atiladin funcţia de subprefect al județului Caraș-Severin
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privindnumirea domnului Cornilă Sorin înfuncţia de prefect al județului Botoșani
 3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Dragomir Ioan înfuncţia de prefect al județului Caraș-Severin
 4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Epure Haralambie înfuncţia de prefect al județului Teleorman
 5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Oprea Mihai în funcţiade prefect al județului Vâlcea
 6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Gâfu Cristian înfuncţia de subprefect al județului Caraș-Severin
 7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Muntean AlinCuzma în funcţia de subprefect al județului Caraș-Severin
 8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Chilat Crina-Fiorelaîn funcţia de subprefect al județului Maramureș

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şisubsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în perioada 2021-2030

Ministerul Energiei este mandatat, potrivit Memorandumului aprobat de Guvern, să deruleze proceduri de consultare prealabilă cu reprezentanții Comisiei Europene – DG Competition – pentru continuarea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoare și subsectoare expuse unui risc de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, începând cu anul 2022.

Decizia este luată în contextul creșterii accentuate a prețului energiei și al politicilor europene de protecție a mediului și are în vedere susținerea activității consumatorilor industriali energo-intensivi în condiții de competitivitate și păstrarea locurilor de muncă din aceste sectoare.

Această schemă de ajutor de stat a fost implementată de România în perioada 2019-2021. Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019 și 2020. Valoarea totală a ajutorului de stat pentru 2019 a fost de aproximativ 400 milioane lei pentru 34 de întreprinderi, respectiv de 637,6 milioane pentru un număr de 33 de întreprinderi în 2020.

Companiile din sectoarele energointensive au un rol important în economie, contribuie anual cu aproximativ 6% din PIB, asigură prin plata impozitelor datorate peste 100 de milioane de euro la bugetul de stat și contribuie la crearea și menținerea locurilor de muncă.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/ministerul-energiei-continua-demersurile-pentru-prelungirea-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-marii-consumatori-de-energie/

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Energiei din România şi Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, privind cooperarea în domeniul securității energetice, precum şi a semnării acestuia de către ministrul energiei

Prin actul normativ se aprobă semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova și Ministerul Energiei din România privind cooperarea în domeniul securității energetice. Din partea României, Memorandumul va fi semnat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, cu ocazia ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău în data de 11 februarie 2022.

Cele două părți vor colabora pentru evaluarea riscurilor, prevenirea și gestionarea situațiilor de criză în aprovizionarea cu energie și/sau gaze naturale ale piețelor din România și Republica Moldova.

În șase luni de la semnarea Memorandumului de înțelegere, autoritățile din cele două țări vor elabora Planul comun de acțiuni și măsuri de solidaritate în caz de criză energetică. La elaborarea Planului comun de acțiune se vor avea în vedere elemente definitorii pentru asigurarea continuității în aprovizionarea cu energie electrică și gaze naturale.

În cazul declarării unei situații de criză în sectorul gazelor naturale sau al energiei electrice, ca măsură de solidaritate, cele două părți vor aplica măsurile prevăzute în Planul comun de acțiune și vor depune eforturi în sensul coordonării aprovizionării cu gaze naturale și/sau cu energie electrică. Măsurile de solidaritate nu vor pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze sau electricitate a statului furnizor.

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova

Acest Memorandum reprezintă cadrul general de colaborare între România și Republica Moldova pentru mobilizarea resurselor tehnice, financiare și umane în vederea dezvoltării spațiului digital comun și transformării digitale.

Documentul încurajează colaborarea bilaterală pentru:

 • dezvoltarea serviciilor publice electronice,
 • automatizarea proceselor administrative,
 • interoperabilitatea sistemelor informatice între România și Republica Moldova,
 • recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice,
 • implementarea platformelor și infrastructurilor digitale,
 • securizarea cibernetică,
 • facilitarea investițiilor și a antreprenoriatului inovativ în domeniul tehnologiei informației,
 • dezvoltarea societății informaționale,
 • participarea în comun la proiecte de dezvoltare și transformare digitală finanțate prin programele de asistență financiară ale Uniunii Europene,
 • transfer de experiență și de bune practici în domenii de înființare a instituțiilor responsabile de domeniul cibernetic și dezvoltare de politici sectoriale,
 • instruirea resurselor umane din domeniul securității cibernetice,
 • participare în comun la inițiative, programe și priorități de îmbunătățire a securității cibernetice și a rezilienței derulate la nivelul Uniunii Europene sau regional.

Aplicabilitatea Memorandumului începe chiar de la data semnării lui și el va fi implementat de către o Comisie Mixtă formată, din partea României, de reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României și Directoratului Național de Securitate Cibernetică din România, respectiv, reprezentanți ai Agenției de Guvernare Electronică și ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din Republica Moldova.

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru promovarea şi valorificarea oportunităților de finanţare din cadrul programelor, mecanismelor şi inițiativelor europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

Actul normativ prevede măsuri în vederea valorificării oportunităților de finanțare din cadrul programelor și mecanismelor finanțate cu fonduri europene, în așa fel încât resursele financiare puse la dispoziție de UE să fie utilizate și să servească în cel mai bun mod intereselor României.

Măsurile adoptate prin acest memorandum au în vedere:

 • Identificarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a programelor/mecanismelor/inițiativelor pentru care nu au fost desemnate, la nivel național, Puncte Naționale de Contact (PNC)/Puncte Focale (PF) sau organisme delegate ale Comisiei Europene
  • Aceste Puncte Naționale de Contact (PNC)/Puncte Focale (PF) sunt menite să ofere asistență potențialilor beneficiari și au ca responsabilități:
   • furnizarea de informații cu privire la programele gestionate centralizat de CE deschise participării țărilor în domeniul respectiv
   • consilierea și sprijinirea potențialilor beneficiari
   • monitorizarea proiectelor în derulare și a rezultatelor acestora
   • coordonarea echipei locale de experți (după caz) și acordarea de sprijin pentru dialogul strategic
   • menținerea contactelor cu autoritățile locale/regionale și cu delegațiile UE
  • Stabilirea, în cadrul Comitetului, a unor măsuri la nivelul PNC/PF aferente ministerelor de resort, pentru o implicare responsabilă în îndeplinirea responsabilităților aferente PNC/PF
  • Actualizarea informațiilor cu privire la programele/mecanismele/inițiativele gestionate centralizat de către CE, vizibile pe site-ul fiecărei instituții care este desemnată ca PNC/PF sau organism delegat de CE
  • Operaționalizarea de către MIPE, cu sprijinul ministerelor de linie, a unui mecanism de cooperare interinstituțională prin intermediul platformei online ”oportunități-ue.ro” în care să fie integrate toate sursele de finanțare- ca punct unic de acces pentru sursele de finanțare
  • Continuarea demersurilor inițiate de MIPE în vederea încheierii unei Declarații comune și cu state membre UE, în contextul dezvoltării unui mecanism de cooperare bilaterală interministerială, pentru crearea unor rețele la nivel European de parteneri pentru accesarea fondurilor alocate.

Măsurile au fost propuse în urma discuțiilor avute cu un număr de 500 de participanți la grupurile tehnice de lucru organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și în baza analizei formularelor de feed-back completate de participanții reuniunile MIPE.

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare Ia construirea, exploatarea, întreținerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)

Actul normativ, care vizează aprobarea unui acord bilateral privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră de peste Prut, de la Ungheni, va fi înscris pe agenda ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova.

Podul de peste Prut de la Ungheni figurează printre proiectele prioritare de cooperare dintre România și Republica Moldova incluse în Foaia actualizată de parcurs semnată în data de 23 noiembrie 2021.

În cazul României, construcția podului de la Ungheni face parte din lucrările la autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, lucrări cuprinse în Master Planul General de Transport al României eligibile pentru finanțare din fonduri europene 2014-2020, dacă se activează clauza de reformă structurală.

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

Actul normativ a fost aprobat.

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la stadiul proiectelor aflate în implementare la nivelul Ministerului Economiei
 3. INFORMARE privind semnarea a trei documente de cooperare bilaterală România-Republica Moldova, în domeniile comunicațiilor, cercetării şi digitalizării

Guvernul a luat act de Nota de informare privind semnarea a trei documente de cooperare bilaterală România – Republica Moldova în domeniile comunicațiilor, cercetării și digitalizării, în perspectiva ședinței comune cu Guvernul Republicii Moldova, care va avea loc mâine, la Chișinău.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării propune, prin această notă:

 1. Semnarea unui Acord între Guvernul României și Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între două state

România se angajează prin acest Acord să sprijine Republica Moldova pentru elaborarea și punerea în aplicare a cadrului normativ necesar și a măsurilor de reglementare în domeniu, pentru armonizarea cadrului de reglementare din Republica Moldova cu cel aplicabil la nivel european, cel puțin în relația cu România.

În condițiile unor tarife rezonabile în domeniu, comunicarea prin mijloace electronice între cetățeni, mediul de afaceri și instituțiile din cele două state se va putea dezvolta firesc, cu efecte și asupra altor sectoare.

De menționat că semnarea acestui acord va reprezenta o premieră la nivelul Uniunii Europene, România devenind primul stat – parte a regimului RLAH (RoamLike At Home) care semnează un tratat internațional în materie de roaming fără a fi prejudiciat în vreun fel Regulamentul RLAH al Uniunii Europene.

 1. Semnarea unui Memorandum de înțelegere între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România și Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, prin care părțile vor putea lansa competiții de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domenii de interes comun, cu implicarea cercetătorilor din ambele țări.

Reprezentând în esență un program de cooperare bilaterală, al treilea de acest fel după cele pe care România le-a semnat în 2008 și 2015 cu Republica Moldova, noul Memorandum întărește îndelungata cooperare bilaterală în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Partea română va sprijini în continuare demersurile Republicii Moldova de integrare în Spațiul European de Cercetare, iar consolidarea acestei cooperări este cea mai rapidă și mai eficientă poartă de acces pentru cooperarea la nivel regional, european și internaționale în baza parteneriatelor în domeniu susținute prin programul pentru cercetare și inovare al UE, Orizont Europa, și prin alte programe și inițiative europene sau internaționale.

 1. Semnarea unui Memorandum de înțelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova

Memorandumul a fost detaliat mai sus.

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative