Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 25 martie 2021

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința

din 25 martie 2021

 

 1. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PRIMA LECTURĂ)

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la data de 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021
 3. PROIECT DE LEGE privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

 • ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţieinaționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății precum și modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene

 

 

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 și la Bucureşti la 2 martie 2021 și prin Scrisoarea de amendament nr. 5 semnată la Bruxelles la 1 martie 2021 și la Bucureşti la 2 martie 2021 la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățireacalității şi eficienței sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor
 5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 6. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei
 7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci, județul Gorj” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia”
 10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Sală de Sport Polivalentă”
 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălășeni, județul Maramureș
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Lungă, județul Dâmbovița
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Caransebeș, judeţul Caraș-Severin
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ghergheasa, judeţul Buzău
 15. HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor art.41 alineat (4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 16. HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr.2 la aceasta, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
 18. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
 19. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja, din județul Argeș, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020
 20. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
 21. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale
 22. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale
 23. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea angajaților din Compania Națională a Uraniului – S.A. București
 24. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii Contractului de finanțare (COVID-19- Spitalul Regional de Urgență Iași) dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 250 mil. EUR;

– aprobarea textului negociat al Contractului de finanțare;

– aprobarea semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Barna TÁNCZOS şi Organizația Europeană pentru SiguranțaNavigației Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informațiileconținute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS-Suport Facility)
 2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Sport
 3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2021

 

 

 1. NOTE
 2. NOTĂprivind evoluția Campaniei Naționale de Vaccinare
 3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Brașov, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Brașov, identificat în cartea funciară a municipiului Brașov nr. 122986, nr. cadastral 122986 din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale

 

 

 

 • INFORMĂRI
 1. INFORMARE privind localitățile în care sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar

 

 • RAPOARTE
 1. RAPORT DE ACTIVITATE pentru gestionarea pandemiei COVID-19 și pregătirea valului trei

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 5 inițiative legislative
 3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 24 de inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate