11.258 beneficiari de venit minim garantat în 2011, în Dolj

raport activitate AJPS 300x134 11.258 beneficiari de venit minim garantat în 2011, în Dolj poze

În timpul şedinţei Colegiului Prefectural care s-a desfăşurat astăzi la Prefectura Dolj, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPS) Dolj au prezentat raportul privind activităţile desfăşurate în anul 2011, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. Astfel, anul trecut, AJPS Dolj a aprobat şi introdus la plata un număr de 11.258 cazuri de beneficiari de venit minim garantat. De asemenea, au fost verificate condiţiile de acordare a drepturilor pentru un număr mediu de 73.348 beneficiari de prestaţii sociale, cu o suma de 54.715.225  lei. Tot pe parcursul anului 2011 la categoria acordare alocaţii de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile legii nr.61/1993, au fost aprobate, fiind în plată un număr de 120.959 cazuri de beneficiari alocaţii de stat pentru copii din care 10.909 cazuri în cuantum de 200 lei. Anexăm în continuare raportul prezentat:

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj,  in anul 2011  a avut activitatea structurata pe urmatoarele domenii de activitate :

–         domeniul organizatoric

–         domeniul financiar

–         domeniul evidentei si raportarii

–         domeniul comunicarii si informarii

–         domeniul sistemului de informatii

În domeniul organizatoric:

-asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

– autorizeaza societatile comerciale ca agent de munca temporara conform H.G. nr. 938/2004 , modificata si completata,

– autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, modificata si completata;

– înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

–  stabileste acordarea drepturilor persoanelor persecutate politic de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, conform D-L.118/1990

– asigură preşedinţia comisiei judeţene,  în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

– asigură activităţile de evaluare, monitorizare şi control asupra implementării programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;

– realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

-asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de mediere socială

– asigură monitorizarea implementării priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului.

În domeniul financiar:

– aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale pe care le derulează;

– administrează bugetul incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;

– asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;

– verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;

– stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;

– recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;

– asigură plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege, precum şi finanţarea din cadrul programului de investiţii pentru instituţiile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-sociale, programului de subvenţii, programelor de interes naţional, altor programe de asistenţă socială şi incluziune socială finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri rambursabile sau nerambursabile;

În domeniul evidenţei şi raportării:

–  prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la prestaţii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– înregistrează datele privind beneficiarii de prestaţii sociale;

–  asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale;

–  întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei Nationale.

În domeniul comunicării şi informării:

– asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile publice locale şi judeţene;

– rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii potrivit competenţelor legale;

–  editează materiale informative în domeniul lor de activitate;

– utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor;

– informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale.

În domeniul sistemului de informaţii:

– asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile sociale la nivel teritorial;

–  actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile sociale acordate;

– asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale.

In scopul îndeplinirii obiectivelor generale cat  şi  cele specifice de catre A.J.P.I.S. Dolj pe anul 2011, au fost intreprinse urmatoarele masuri

Nr.

crt.

Denumirea     obiectivului Masuri si actiuni pentru realizarea obiectivelor
1. Identificarea nevoilor sociale la nivelul judetului Dolj -Identificarea  cazurilor sociale, a zonelor /localitatilor celor mai defavorizate si propuneri privind solutionarea prin masuri de protectie.

-Incheierea de parteneriate cu institutii ONG-uri specializate, pentru identificarea nevoilor sociale in vederea imbunatatirii echilibrului socio-economic al familiei.

2 Imbunatatirea calitatii prestatiilor si serviciilor sociale acordate – Acreditare de  ingrijitori  la domiciliu pentru persoane varstnice.

Astfel in perioada raportata au fost acreditati 47 de ingrijitori la domiciliu.

– Cresterea gradului de colaborare a echipelor de monitorizare ale agentiei cu reprezentantii administratiei publice locale, ONG-uri,

3 Colaborarea cu institutiile specializate si ONG-uri pentru  promovarea unei politici sociale coerente in jud.Dolj. -Realizarea de materiale informative,sinteze privind problemele sociale in scopul informarii institutiilor abilitate in domeniul social.

-Prevenirea si combaterea violentei domestice.

4 Implementarea masurilor de monitorizare in gestionarea alocatiilor  de sprijin. -Cresterea gradului de valorificare a actelor de monitorizare, prin urmarirea inlaturarii deficientelor constatate, la acordarea alocatiei pentru  sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010.
5 Colaborarea cu institutiile specializate si primariile  din judetul Dolj  pentru promovarea unor politici sociale coerente. – Au  fost realizate 8 instruiri cu reprezentantii primariilor pe probleme de asistenta sociala cu privire la :

– acordarea alocatiilor de stat pentru copiii in conformitate cu prevederile legii nr.61/1993,

In perioada raportata au fost aprobate si sunt existente in plata un numar de 120.959 cazuri de beneficiari alocatii de stat pentru copiii din care 10.909 cazuri cu cuantumul de 200 lei ,

– acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile OUG 111/2010,

In perioada raportata au fost aprobate si introduse in plata un numar de 493 cazuri indemnizatii crestere copil,

– acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile OUG nr.148/2005,

In perioada raportata au fost aprobate si sunt existente in plata un numar de  4116 cazuri indemnizatii crestere copil ,

– acordarea stimulentului pentru crestere copil in conformitate cu prevederile OUG nr.148/2005,

In perioada raportata au fost aprobate si introduse in plata un numar de 222 cazuri.

– acordarea stimulentului pentru crestere copil in conformitate cu prevederile OUG.nr.111/2010,

In perioada raportata au fost aprobate si introduse in plata un numar de 33 cazuri.

-implementarea Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere familiala,

– In perioada raportata au fost aprobate si introduse in plata un numar de 13.245 cazuri alocatii pentru sustinerea familiei.

– implementarea Legii nr.276/2010 privind acordarea si plata venitului minim garantat,

– In perioada raportata au fost aprobate si introduse la plata un numar de 11.258 cazuri de beneficiari de venit minim garantat.

– intocmirea formularelor E 401, E411  si transmiterea acestora catre organismele competente din tarile U.E, in numar de 132 formulare.

-realizarea de materiale informative, sinteze privind problemele de asistenta sociala in scopul informarii institutiilor abilitate si a populatiei.

6 Efectuarea platii drepturilor persoanelor cu handicap  conf. Lg.448/2006R, modif. si completata. – Plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap.

– au fost platite drepturile cuvenite pentru un nr. mediu de 25.495 persoane cu handicap , in suma de 32.007.242  lei.

7 Acordarea drepturilor beneficiarilor de prestatii sociale Verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a drepturilor pentru toate categoriile de prestatii sociale la care institutia face plata.

–  sunt in plata un nr. de  4.634  cazuri de indemnizatii crestere copil si un nr. de 255 cazuri stimulente crestere copil.

– in perioada raportata au fost introduse in plata un nr. de 11.258  dosare beneficiari de venit minim garantat.

-au fost verificate conditiile de acordare a drepturilor pentru un nr.mediu de 73.348 beneficiari de prestatii sociale , cu o suma de 54.715.225  lei.

8 Monitorizarea si verificarea aplicarii prevederilor legale din domeniul prestatiilor si  serviciilor sociale privind persoanele defavorizate Evaluarea masurilor privind combaterea marginalizarii sociale si centralizarea rapoartelor privind acordarea de aj.social conf.Lg.416/2001,modificata si completata -au fost centralizate un nr. mediu de 81 rapoarte statistice privind venitul minim garantat primite de la primariile din judet si transmise la A.N.P.S.
9 Utilizarea cu eficienta si eficacitate a cheltuielilor bugetare cu incadrare in prevederile bugetare alocate. Urmarirea incadrarii in structura cheltuielilor prevazute in bugetul  de venituri si cheltuieli si a creditelor deschise, urmarirea debitorilor, recuperarea sumelor acordate necuvenit.
10 Asigurarea activitatii de comunicare si informare cu cetatenii, beneficiari de prestatii sociale. Rezolvarea contestatiilor, sesizarilor si reclamatiilor potrivit competentelor legale din domeniul de activitate al prestatiilor sociale
11 Verificarea, evaluarea si acordarea de consultanta de specialitate pentru furnizorii de servicii sociale, publici si privati din judetul Dolj, in vederea acordarii certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii -Asigurare de consultanta pentru serviciile sociale acreditate.

In anul 2011 au fost acreditati un numar de 6 furnizori.

-Evaluarea in teren la sediile furnizorilor de servicii sociale, acordarea punctajelor si supunerea spre analiza Comisiei de Acreditare judeteana.

-Evaluarea periodica a respectarii standardelor de calitate de catre  furnizorii acreditati.

12 Perfectionarea continua a pregatirii profesionale a personalului si promovarea aplicarii principiilor etice in relatiile cu cetatenii -Specializarea functionarilor publici din cadrul institutiei prin forme de perfectionare profesionala pentru activitatea de monitorizare si verificare  a prestatiilor sociale, serviciilor sociale, cursuri  ce se vor desfasura in functie de bugetul alocat.

-Perfectionare profesionala permanenta a functionarilor publici la locul de munca prin aplicarea unitara a legislatiei in vigoare

13 Participarea la activitati ale comisiilor ce functioneaza in cadrul institutiei -Solutionarea cererilor pentru acordare drepturilor prevazute de D-L 118/1990, adresate comisiei  de aplicare a prevederilor D-L 118/1990 R,modificat si completat.

In perioada raportata au fost depuse  si solutionate un numar de 26 cereri.

-Solutionarea cererilor, pentru  autorizarea ca agent de munca temporara.

In perioada raportata au fost depuse si solutionate un  numar de 3 cereri.

14 Autorizarea furnizorilor de formare profesionala -Promovarea prin organizarea de conferinte de presa, intilniri, interviuri, emisiuni specializate si realizate in parteneriat cu furnizorii autorizati cat si cu partenerii sociali, a importantei activitatii de  autorizare a furnizorilor de formare profesionala.

– In anul 2011 au fost autorizati 64 furnizori de formare profesionala cu  154 programe de formare profesionala.

Au fost organizate 742 sesiuni examene cu  16495   absolventi.

Au fost eliberate 7375 certificate de calificare si  8875 certificate de absolvire.

S-a aplicat timbru sec pe un numar de 16250 certificate